Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

150. kapitola

Chváľte Boha v jeho svätyni

1 Haleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!
2 Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!150,2 Dt 3,24; Ž 145,5n 3 Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho harfou a citarou!150,3 2Sam 6,5; Ž 81,3n 4 Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou!150,4 Ex 15,20; Ž 33,2; 92,4; 144,9; 149,3 5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi! Chváľte ho dunivými cimbalmi!150,5 1Krn 15,16.19 6 Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! Haleluja!150,6 Ku Knihe žalmov v LXX je pridaný žalm 151, ktorý je asi kombináciou dvoch nekánonických žalmov, pridaných zasa na konci žaltára v kumránskych zvitkoch.150,6 Zj 5,13