148. kapitola

Chváľte Hospodina z nebies

1 Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach!148,1-13 Dan 3,57-81 gr.148,1-4 Ž 103,20-22; Lk 2,10-14
2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli, chváľte ho, všetky jeho zástupy! 3 Chváľte ho, slnko i mesiac, chváľte ho, všetky jagavé hviezdy!148,3 Jób 38,7 4 Chváľte ho, nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami!148,4 Gn 1,7; Dt 10,14; 1Krľ 8,27 5 Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené.148,5 Ž 33,9 6 Postavil ich na večné veky; vydal rozkaz, ktorý nepominie.148,6 Jób 14,5; Ž 119,91; Jer 31,35n 7 Chváľte Hospodina zo zeme: morské obludy i všetky oceány, 8 oheň, ľadovec, sneh i hmla, víchrica, čo spĺňa jeho slovo,148,8 Ex 10,19; Nm 11,31; Jer 10,13 9 vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre,148,9 Iz 44,23 10 divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, 11 pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, 12 mládenci a panny, starí i mladí! 13 Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené; jeho veleba je nad zemou i nebom. 14 Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja!148,14 Dt 4,7; 1Sam 2,1; Ž 89,18; 132,17