Dve percentá (2 %)

147. kapitola

Aké dobré je ospevovať nášho Boha

1 Haleluja! Aké dobré je ospevovať nášho Boha, je to príjemné a patrí sa ho chváliť.147,1 Ž 92,2
2 Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela;147,2 Ž 51,20; Iz 11,12; Jer 31,10 3 uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany.147,3 Jób 5,18; Iz 61,1; Ez 34,16 4 On určil počet hviezd a všetky volá po mene.147,4 Iz 40,26 5 Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna.147,5 Jób 5,9; Ž 145,3; Iz 40,28 6 Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem.147,6 Ž 145,14; Lk 1,52 7 Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky, spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. 8 Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vŕšky odieva trávou.147,8 Jób 5,10; Ž 104,11-14; Jer 14,22; Joel 2,23 9 Dobytku dáva krmivo a mladým havranom, čo si krákaním žiadajú.147,9 Jób 38,41; Ž 104,27; 145,15; Lk 12,24 10 Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža.147,10-11 1Sam 16,7; Ž 20,8 11 Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. 12 Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha!147,12 Jer 33,10n 13 On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe.147,13 Neh 7,3 14 Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, sýti ťa najlepšou pšenicou.147,14 Dt 32,14; Ž 81,17; Iz 60,17n 15 Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo.147,15 Ž 33,9; 148,5; Iz 9,7 16 On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol,147,16 Jób 37,6; Iz 55,10 17 ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu?147,17 Jób 37,10 18 Pošle slovo, nastáva odmäk, zošle vietor, a vody prúdia. 19 Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi.147,19 Dt 33,2-4; Ž 78,5 20 Neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja!147,20 Dt 4,8