Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

141. kapitola

Hospodin, k tebe volám

1 Dávidov žalm. Hospodin, k tebe volám, ponáhľaj sa ku mne; počuj môj hlas, keď volám k tebe!
2 Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta.141,2 Ž 134,2; Zj 5,8; 8,3n 3 Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier.141,3 Sir 22,27 4 Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch.141,4 Prís 23,6 5 Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť, keď ma pokarhá, je to olej na hlavu; moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá.141,5 Prís 9,8; 19,25 6 Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. 7 Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. 8 Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči, v teba dúfam, nezbav ma života.141,8 Ž 25,15; 123,1n 9 Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti.141,9 Ž 119,110; 140,5; 142,4 10 Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.141,10 Ž 35,8