Predchádzajúca kapitola

141. kapitola

Hospodin, k tebe volám

1 Dávidov žalm. Hospodin, k tebe volám, ponáhľaj sa ku mne; počuj môj hlas, keď volám k tebe!
2 Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. 3 Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. 4 Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. 5 Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť, keď ma pokarhá, je to olej na hlavu; moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. 6 Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. 7 Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. 8 Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči, v teba dúfam, nezbav ma života. 9 Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. 10 Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.