Dve percentá (2 %)

135. kapitola

Chváľte meno Hospodina

1 Haleluja! Chváľte meno Hospodina, chváľte ho, služobníci Hospodina,135,1 Ž 113,1
2 ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha.135,2 Ž 116,19; 134,1 3 Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.135,3 Ž 118,1; 119,68; 136,1 4 Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo.135,4 Ex 19,5; Dt 4,7n; 7,6 5 Ja viem, že Hospodin je veľký; náš Pán prevyšuje všetkých bohov.135,5 Ex 15,11; Ž 86,8; 95,3; 96,4; Iz 43,11 6 Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách.135,6 Ž 115,3 7 Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skrýš.135,7 Jób 5,10; Jer 10,13; 51,16 8 On pozabíjal egyptských prvorodencov od ľudí po dobytok;135,8 Ex 12,29; Ž 78,51; 105,36; 136,10 9 zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom.135,9 Ex 7–10; 13–14; Dt 6,22; Ž 105,27-36 10 Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov:135,10 Dt 4,38135,10-11 Nm 21,21-35; Dt 29,6; Joz 12,1-7; Ž 136,17-20 11 Sichóna, kráľa amorejského, Óga, kráľa bášanského, a všetky kráľovstvá Kanaánu. 12 Ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.135,12 Dt 4,38; Ž 44,3; 78,55 13 Hospodin, tvoje meno je večné, pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie.135,13 Ex 3,15; Ž 102,13 14 Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.135,14 Dt 32,36 15 Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk.135,15-17 Ž 115,4-6 16 Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. 17 Majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach niet dychu.135,17 Hab 2,19 18 Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha.135,18 Ž 115,8 19 Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi! Dom Árona, dobroreč Hospodinovi!135,19-20 Ž 115,9-11 20 Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi! Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi! 21 Nech je pochválený Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme! Haleluja!135,21 Ž 28,6; 31,22; 132,13; Joel 4,16-17.20-21