Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

135. kapitola

Chváľte meno Hospodina

1 Haleluja! Chváľte meno Hospodina, chváľte ho, služobníci Hospodina,135,1 Ž 113,1
2 ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha.135,2 Ž 116,19; 134,1 3 Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.135,3 Ž 118,1; 119,68; 136,1 4 Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo.135,4 Ex 19,5; Dt 4,7n; 7,6 5 Ja viem, že Hospodin je veľký; náš Pán prevyšuje všetkých bohov.135,5 Ex 15,11; Ž 86,8; 95,3; 96,4; Iz 43,11 6 Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách.135,6 Ž 115,3 7 Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skrýš.135,7 Jób 5,10; Jer 10,13; 51,16 8 On pozabíjal egyptských prvorodencov od ľudí po dobytok;135,8 Ex 12,29; Ž 78,51; 105,36; 136,10 9 zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom.135,9 Ex 7–10; 13–14; Dt 6,22; Ž 105,27-36 10 Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov:135,10 Dt 4,38135,10-11 Nm 21,21-35; Dt 29,6; Joz 12,1-7; Ž 136,17-20 11 Sichóna, kráľa amorejského, Óga, kráľa bášanského, a všetky kráľovstvá Kanaánu. 12 Ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.135,12 Dt 4,38; Ž 44,3; 78,55 13 Hospodin, tvoje meno je večné, pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie.135,13 Ex 3,15; Ž 102,13 14 Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.135,14 Dt 32,36 15 Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk.135,15-17 Ž 115,4-6 16 Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. 17 Majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach niet dychu.135,17 Hab 2,19 18 Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha.135,18 Ž 115,8 19 Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi! Dom Árona, dobroreč Hospodinovi!135,19-20 Ž 115,9-11 20 Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi! Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi! 21 Nech je pochválený Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme! Haleluja!135,21 Ž 28,6; 31,22; 132,13; Joel 4,16-17.20-21