Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

125. kapitola

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina

1 Pútnická pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá naveky.125,1 2Krľ 18,5-7; Ž 9,12; 14,7; 46,3-6; 48,3; 115,9; 121,3; Iz 54,10
2 Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.125,2 Ž 34,8; Zach 2,9 3 Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví.125,3 Ž 141,4; Iz 14,5; Ez 7,10-11 4 Hospodin, dobre rob dobrým, tým, čo majú úprimné srdce!125,4 Ž 7,11; 51,20 5 Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké cesty, Hospodin zaženie aj s páchateľmi neprávosti! Pokoj nad Izraelom!125,5 Ž 5,6; 6,9; 14,4; 128,6; Hab 1,4