Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

123. kapitola

Svoje oči dvíham k tebe

1 Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.123,1 Ž 11,4; 115,3; 121,1; Iz 66,1
2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami.123,2 Ž 4,2; 9,14; 16,2; 104,27 3 Zmiluj sa nad nami, Hospodin, zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním.123,3 Ž 67,2; 88,4; Hab 2,16; Mt 9,27 4 Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohŕdaním pyšných.123,4 Ž 42,4; 44,14; 79,4; 115,2; Ez 23,32