Predchádzajúca kapitola

119. kapitola

Blahoslavení, čo žijú bezúhonne

1 (alef) Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona.
2 Blahoslavení, čo sa pridŕžajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, 3 čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. 4 Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. 5 Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia! 6 Vtedy sa nezahanbím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. 7 Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. 8 Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť! (bét) 9 Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova. 10 Celým srdcom som ťa hľadal; nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov! 11 V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. 12 Velebený buď, Hospodin! Nauč ma svoje ustanovenia! 13 Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. 14 Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. 15 O tvojich rozkazoch rozjímam, chcem mať na zreteli tvoje chodníky. 16 V tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slovo nezabúdam. (gimel) 17 Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo! 18 Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona! 19 Som len hosť na zemi, neskrývaj predo mnou svoje príkazy! 20 Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. 21 Pyšných karháš; prekliati sú tí, čo odbočujú od tvojich príkazov. 22 Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridŕžam tvojich prikázaní. 23 Hoci kniežatá zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. 24 Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, sú mojimi radcami. (dalet) 25 Do prachu priľnula moja duša; oživ ma podľa svojho slova. 26 Vyrozprával som ti o svojich cestách — odpovedal si mi. Nauč ma svoje ustanovenia. 27 Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkoch. 28 Duša mi slzí od žiaľu, pozdvihni ma svojím slovom. 29 Odvráť ma od klamlivej cesty, z milosti daruj mi svoj zákon. 30 Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou. 31 Držím sa tvojich rozhodnutí, nedovoľ ma zahanbiť, Hospodin! 32 Budem bežať cestou tvojich príkazov, lebo si mi srdce posilnil. (hé) 33 Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení, dôsledne sa jej budem pridŕžať. 34 Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridŕžal a zachovával ho celým srdcom. 35 Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. 36 Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k ziskuchtivosti. 37 Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť, oživ ma na svojej ceste. 38 Splň svojmu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou. 39 Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje rozhodnutia sú dobré. 40 Po tvojich rozkazoch túžim, oživ ma svojou spravodlivosťou. (vav) 41 Kiež tvoja milosť, Hospodin, zostúpi na mňa, i tvoja spása, ako si povedal, 42 aby som odpovedal tomu, kto ma potupuje, lebo dôverujem tvojmu slovu. 43 Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. 44 Ustavične chcem plniť tvoj zákon, naveky, navždy. 45 Voľne sa budem prechádzať, lebo dbám na tvoje rozkazy. 46 Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach a nebudem sa hanbiť. 47 Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. 48 Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach. (zajin) 49 Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi, v ňom si mi dal nádej. 50 V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí. 51 Pyšní sa mi náramne posmievajú, no ja sa od tvojho zákona neodchýlim. 52 Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším sa. 53 Rozhorčil som sa nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú tvoj zákon. 54 Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom. 55 V noci spomínam na tvoje meno, Hospodin, chcem zachovávať tvoj zákon. 56 To je môj údel, lebo sa pridŕžam tvojich rozkazov. (chét) 57 Povedal som, Hospodin, mojím údelom je zachovávať tvoje slová. 58 Celým srdcom hľadám tvoju priazeň, podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. 59 Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. 60 Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. 61 Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. 62 O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. 63 Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. 64 Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva; nauč ma svoje ustanovenia! (tét) 65 Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. 66 Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. 67 Kým som nebol pokorený, blúdil som; teraz však zachovávam tvoju reč. 68 Ty si dobrý a preukazuješ dobro, nauč ma svoje ustanovenia. 69 Pyšní ma neprávom obviňujú, ja sa však celým srdcom pridŕžam tvojich rozkazov. 70 Ich srdce je necitlivé ako sadlo, ja však mám záľubu v tvojom zákone. 71 Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. 72 Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. (jód) 73 Tvoje ruky ma utvorili a upevnili, pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. 74 Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. 75 Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé, právom si ma pokoril. 76 Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. 77 Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. 78 Kiež sú zahanbení pyšní, že mi bezdôvodne krivdili; ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. 79 Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. 80 Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahanbený. (kaf) 81 Duša mi prahne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. 82 Oči mi prahnú po tvojej reči, keď sa pýtam: „Kedy ma potešíš?“ 83 Hoci som ako mech v dyme, nezabúdam na tvoje ustanovenia. 84 Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? 85 Pyšní mi prichystali jamy — tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. 86 Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi! Bez príčiny ma prenasledujú. 87 Takmer by ma boli odstránili zo zeme; ja som však neopustil tvoje rozkazy. 88 Podľa svojej milosti ma oživ, aby som zachovával prikázania tvojich úst. (lamed) 89 Hospodin, naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. 90 Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť; zem si upevnil a stojí. 91 Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. 92 Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. 93 Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. 94 Tvoj som, zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. 95 Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili; no ja si všímam tvoje napomenutia. 96 Videl som, že každá dokonalosť má medze, tvoj príkaz je však bez medzí. (mém) 97 Ako len milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom rozjímam. 98 Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje naveky. 99 Múdrejší som než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. 100 Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. 101 Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. 102 Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poúčaš. 103 Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med. 104 Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lži. (nún) 105 Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. 106 Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia. 107 Hospodin, som príliš pokorený, oživ ma podľa svojho slova. 108 Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst; nauč ma svoje predpisy. 109 Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. 110 Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. 111 Tvoje príkazy sú mi dedičstvom naveky, lebo mi potešujú srdce. 112 V srdci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia navždy, až do konca. (samech) 113 Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. 114 Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. 115 Vzdiaľte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridŕžať príkazov svojho Boha. 116 Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahanbi ma v mojej nádeji. 117 Podporuj ma a budem zachránený, ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. 118 Zavrhuješ všetkých, čo sa vzďaľujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. 119 Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku, preto milujem tvoje prikázania. 120 Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. (ajin) 121 Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. 122 Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali! 123 Oči mi hynú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. 124 Nalož so svojím služobníkom podľa svojej milosti, nauč ma svoje ustanovenia. 125 Som tvojím služobníkom, urob ma chápavým, aby som poznal tvoje prikázania. 126 Hospodin, je čas zasiahnuť, tvoj zákon sa porušuje. 127 Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rýdze zlato. 128 Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne, nenávidím každý chodník lži. (pé) 129 Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich moja duša zachováva. 130 Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými. 131 Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. 132 Obráť sa ku mne, zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. 133 Upevni moje kroky svojím výrokom, nedovoľ, aby ma ovládla nejaká neprávosť. 134 Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. 135 Rozjasni svoju tvár nad svojím služobníkom, nauč ma svoje ustanovenia. 136 Moje oči ronia prúdy sĺz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. (cadé) 137 Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. 138 Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. 139 Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. 140 Tvoja reč je rýdza, tvoj služobník ju miluje. 141 Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. 142 Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná, tvoj zákon je pravda. 143 Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. 144 Spravodlivosť tvojich príkazov je večná, urob ma chápavým, aby som žil. (kóf) 145 Z celého srdca volám, odpovedz mi, Hospodin, budem sa pridŕžať tvojich ustanovení. 146 K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. 147 Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. 148 Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. 149 Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva! 150 Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzďaľujú sa od tvojho zákona. 151 Ty, Hospodin, si blízko, všetky tvoje predpisy sú pravda. 152 Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil naveky. (réš) 153 Pozri na moje pokorenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. 154 Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. 155 Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. 156 Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké, oživ ma podľa svojich rozhodnutí. 157 Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a sužujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. 158 S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo. 159 Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin, podľa svojho milosrdenstva mi zachovaj život! 160 Podstatou tvojho slova je pravda, tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné. (šín) 161 Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny, moje srdce sa však bojí len tvojho slova. 162 Z tvojej reči sa radujem ako ten, kto nachádza hojnú korisť. 163 Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem. 164 Sedemkrát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. 165 Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja, nemajú sa o čo potknúť. 166 V nádeji očakávam tvoju spásu, Hospodin, a plním tvoje príkazy. 167 Moja duša sa pridŕža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. 168 Pridŕžam sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty. (tav) 169 Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe, urob ma chápavým podľa svojho slova. 170 Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba, vysloboď ma podľa svojho sľubu. 171 Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. 172 Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. 173 Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. 174 Hospodin, túžim po tvojej spáse, tvoj zákon je mi potešením. 175 Kiež moja duša žije a chváli ťa, kiež mi tvoje súdy pomáhajú. 176 Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka, veď som nezabudol na tvoje prikázania.