Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

118. kapitola

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.118,1 Ž 106,1; 107,1; 136,1
2 Nech povie Izrael: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 3 Nech povie dom Áronov: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 4 Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 5 V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma.118,5 Ž 130,1 6 Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek?118,6 Ž 27,1; 56,4; Iz 51,12 7 Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, pohŕdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia.118,7 Ž 54,6; Heb 13,6 8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka.118,8 Ž 40,4; 62,8-9; Jer 17,5.7 9 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá.118,9 Ž 146,3 10 Obkľúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 11 Obkľúčili ma, áno, obkľúčili zovšadiaľ, ale v mene Hospodina som ich odrazil.118,11 Ž 88,18 12 Obkľúčili ma ako včely, zhasli ako plameň z tŕnia, ale v mene Hospodina som ich odrazil.118,12 Dt 1,44; Koh 7,6; Nah 1,10 13 Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. 14 Hospodin je moja sila a pieseň, stal sa mi záchranou.118,14 Ex 15,2; Iz 12,2 15 Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. 16 Hospodinova pravica sa pozdvihla, Hospodinova pravica mocne zasiahla.118,16 Ex 15,6 17 Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina.118,17 Hab 1,12 18 Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. 19 Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi.118,19 Iz 26,2 20 Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví.118,20 Ž 24,7; Iz 35,8; Zj 21,27 21 Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou.118,21 Ž 116,1 22 Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom.118,22 Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17; Sk 4,11; Ef 2,20; 1Pt 2,4.7 23 Stalo sa to na pokyn Hospodina: je to vec v našich očiach obdivuhodná. 24 Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom! 25 Hospodin, prosím, pomôž!118,25 Alt. nože zachráň! Tento výkrik (hebr. hošía-na) sa v gr. prostredí stane zvolaním hosanna (Mt 21,9). Hospodin, prosím, dopraj úspech! 26 Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu.118,26 Mt 21,9; 23,39; Mk 11,9; Lk 13,35 27 Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s ratolesťami až k rohom oltára.118,27 Alt. Priviažte slávnostnú obetu povrazmi k rohom oltára.118,27 Est 8,16; 1Pt 2,9 28 Ty si môj Boh, ďakujem ti; vyvyšujem ťa, môj Bože!118,28 Ex 15,2; Iz 25,1 29 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.