118. kapitola

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.118,1 Ž 106,1; 107,1; 136,1
2 Nech povie Izrael: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 3 Nech povie dom Áronov: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 4 Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina: „Jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ 5 V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma.118,5 Ž 130,1 6 Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek?118,6 Ž 27,1; 56,4; Iz 51,12 7 Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, pohŕdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia.118,7 Ž 54,6; Heb 13,6 8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka.118,8 Ž 40,4; 62,8-9; Jer 17,5.7 9 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá.118,9 Ž 146,3 10 Obkľúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 11 Obkľúčili ma, áno, obkľúčili zovšadiaľ, ale v mene Hospodina som ich odrazil.118,11 Ž 88,18 12 Obkľúčili ma ako včely, zhasli ako plameň z tŕnia, ale v mene Hospodina som ich odrazil.118,12 Dt 1,44; Koh 7,6; Nah 1,10 13 Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. 14 Hospodin je moja sila a pieseň, stal sa mi záchranou.118,14 Ex 15,2; Iz 12,2 15 Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. 16 Hospodinova pravica sa pozdvihla, Hospodinova pravica mocne zasiahla.118,16 Ex 15,6 17 Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina.118,17 Hab 1,12 18 Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. 19 Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi.118,19 Iz 26,2 20 Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví.118,20 Ž 24,7; Iz 35,8; Zj 21,27 21 Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou.118,21 Ž 116,1 22 Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom.118,22 Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17; Sk 4,11; Ef 2,20; 1Pt 2,4.7 23 Stalo sa to na pokyn Hospodina: je to vec v našich očiach obdivuhodná. 24 Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom! 25 Hospodin, prosím, pomôž!118,25 Alt. nože zachráň! Tento výkrik (hebr. hošía-na) sa v gr. prostredí stane zvolaním hosanna (Mt 21,9). Hospodin, prosím, dopraj úspech! 26 Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu.118,26 Mt 21,9; 23,39; Mk 11,9; Lk 13,35 27 Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s ratolesťami až k rohom oltára.118,27 Alt. Priviažte slávnostnú obetu povrazmi k rohom oltára.118,27 Est 8,16; 1Pt 2,9 28 Ty si môj Boh, ďakujem ti; vyvyšujem ťa, môj Bože!118,28 Ex 15,2; Iz 25,1 29 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.