117. kapitola

Chváľte Hospodina, všetky národy

1 Chváľte Hospodina, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,117,1 Rim 15,11
2 lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až naveky! Haleluja!117,2 Ž 100,5