Predchádzajúca kapitola

115. kapitola

Nie nám, Hospodin, nie nám

1 Nie nám, Hospodin, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť!
2 Prečo majú hovoriť pohania: „Kde je ich Boh?“ 3 Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. 4 Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, 6 majú uši, ale nepočujú, majú nosy, ale nečuchajú, 7 majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia, z hrdla hláska nevydajú. 8 Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. 9 Izrael, dúfaj v Hospodina! On je tvojou pomocou a štítom. 10 Áronovci, dúfajte v Hospodina! On je vašou pomocou a štítom. 11 Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina! On vám je pomocou a štítom. 12 Hospodin na nás pamätá, žehná nás; žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, 13 žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. 14 Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov! 15 Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. 16 Nebesia patria Hospodinovi, zem dal ľuďom. 17 Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina, nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha, 18 ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!