115. kapitola

Nie nám, Hospodin, nie nám

1 Nie nám, Hospodin, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť!115,1 Iz 48,11
2 Prečo majú hovoriť pohania: „Kde je ich Boh?“115,2 Ž 42,4.11; 79,10; Joel 2,17 3 Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.115,3 1Krn 16,26; Ž 135,6 4 Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk.115,4 Dt 4,28; Ž 135,15-17; Jer 10,3 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, 6 majú uši, ale nepočujú, majú nosy, ale nečuchajú, 7 majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia, z hrdla hláska nevydajú. 8 Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú.115,8 Ž 135,18; Iz 44,9-11 9 Izrael, dúfaj v Hospodina! On je tvojou pomocou a štítom.115,9 Ž 33,20 10 Áronovci, dúfajte v Hospodina! On je vašou pomocou a štítom. 11 Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina! On vám je pomocou a štítom. 12 Hospodin na nás pamätá, žehná nás; žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, 13 žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých.115,13 Ž 128,1.4 14 Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov! 15 Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem.115,15 Gn 14,19 16 Nebesia patria Hospodinovi, zem dal ľuďom. 17 Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina, nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha,115,17 Ž 6,6; 88,11-13; Iz 38,18 18 ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!115,18 Ž 113,2; Dan 2,20