113. kapitola

Chváľte, Hospodinovi služobníci

1 Haleluja! Chváľte, Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina!113,1 Ž 135,1
2 Nech je velebené meno Hospodina odteraz až naveky!113,2 Dan 2,20 3 Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály.113,3 Iz 59,19; Mal 1,11 4 Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia.113,4 Ž 8,2; 97,9; 99,2 5 Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko113,5 Ž 89,7 6 a hľadí do hlbín neba i zeme?113,6 Ž 11,4; 138,6 7 On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedneho,113,7 1Sam 2,8; Ž 107,41 8 aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu.113,8 Jób 36,7 9 Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja!113,9 1Sam 2,5; Ž 68,6; Iz 54,1; Ga 4,27