Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

111. kapitola

Ďakujem Hospodinovi z celého srdca

1 Haleluja! (alef) Ďakujem Hospodinovi z celého srdca (bét) v kruhu úprimných, v zhromaždení.111,1 Ž 35,18; 107,32 (gimel)
2 Veľké sú skutky Hospodina, (dalet) skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu.111,2 Ž 92,5; 143,5; Zj 15,3 (hé) 3 Nádherné a velebné je jeho dielo, (vav) jeho spravodlivosť bude trvať navždy.111,3 Ž 145,4n (zajin) 4 Zaistil pamiatku svojim divom; (chét) milostivý a milosrdný je Hospodin.111,4 Ž 86,5; 103,8 (tét) 5 Dal pokrm tým, čo sa ho boja, (jód) na svoju zmluvu bude večne pamätať.111,5 Mt 6,26.33 (kaf) 6 Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu: (lamed) a dal mu dedičstvo pohanov. (mém) 7 Pravda a právo sú diela jeho rúk, (nún) všetky jeho príkazy sú spoľahlivé.111,7 Ž 19,8; Zj 15,3 (samech) 8 Pevné sú na večné veky, (ajin) utvorené sú podľa pravdy a práva.111,8 Mt 5,18 (pé) 9 Vykúpenie poslal svojmu ľudu, (cadé) naveky ustanovil svoju zmluvu, (kóf) jeho meno je sväté a hrozné.111,9 Lk 1,49; 1,68 (réš) 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; (šín) rozumní sú všetci, čo takto žijú. (tav) Jeho chvála trvá navždy.111,10 Dt 4,6