Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

107. kapitola

Piata kniha Žalmov (107 – 150)

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.107,1 Ž 106,1; 118,1; 119,68
2 Takto nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka107,2 Ž 106,10 3 a zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu.107,3 Ž 106,47; Iz 43,5n; Ez 39,27-28 4 Blúdili pustatinou a po púšti, nenašli cestu k obývanému mestu.107,4 Dt 32,10 5 Bývali hladní a smädní, klesali na duchu. 6 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí.107,6 Ž 50,15; Oz 5,15 7 Viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu.107,7 Ezd 8,21 8 Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, 9 lebo smädných napojil a hladných nasýtil dobrotami.107,9 Ž 34,10 10 Tým, čo sedeli v tme a temnote spútaní biedou a železami,107,10 Lk 1,79 11 pretože sa vzpierali Božím výrokom a pohŕdali radou Najvyššieho,107,11 Nár 3,42 12 pokoril ich srdce utrpením. Potkli sa a nemali pomocníka. 13 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, 14 vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. 15 Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, 16 lebo rozlámal bronzové dvere a preťal železné závory. 17 Hlupáci pre svoje hriešne cesty a pre svoje viny trpeli. 18 Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti.107,18 Jób 33,20 19 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. 20 Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil.107,20 Ž 30,3; 49,15; 103,3; 147,15 21 Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. 22 Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním.107,22 Lv 7,12; Ž 50,14 23 Tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírych vodách, 24 videli Hospodinove diela a jeho divy v hlbine. 25 Na jeho slovo nastala víchrica a zdvihla morské vlny.107,25 Jon 1,4 26 Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín, duša sa im chvela v nebezpečenstve. 27 Tackali sa a motali ako opilec, všetka ich múdrosť bola v koncoch. 28 Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí. 29 Víchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili.107,29 Ž 89,10; Mt 8,26 30 Potešili sa, že všetko stíchlo, a on ich priviedol do vytúženého prístavu. 31 Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. 32 Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších.107,32 Ž 22,23.26 33 On premieňa rieky na púšť a vodné žriedla na vyprahnutú zem, 34 úrodnú zem na soľnú púšť pre zlobu jej obyvateľov.107,34 Gn 13,10; 19,25 35 On premieňa púšť na jazerá a vyprahnutú zem na vodné žriedla.107,35 Ž 114,8; Iz 41,18 36 Tam usadil hladných a oni založili mesto na obývanie. 37 Obsiali polia, vysadili vinice a pozberali hojnú úrodu. 38 Požehnal ich a veľmi sa rozmnožili. Nedopustil, aby im z dobytka ubudlo.107,38 Ex 1,7 39 Potom sa však ich počet zmenšil, hrbili sa pod útlakom, nešťastím a súžením.107,39 2Krľ 10,32 40 On vylial opovrhnutie na kniežatá a nechal ich blúdiť pustatinou bez cesty. 41 Chudobného sa však ujal, jeho rody rozmnožil ako stádo. 42 Uvidia to úprimní, potešia sa a každej neprávosti sa zavrú ústa.107,42 Jób 5,16; 22,19 43 Kto je múdry, nech si to zapamätá; nech si všíma milostivé skutky Hospodina!107,43 Oz 14,10