Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

  1 Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť. 2 Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom? 3 Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. 4 Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou, 5 aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. 6 Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. 7 Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Trstinovom mori. 8 On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. 9 Pohrozil Trstinovému moru a ono vyschlo, hlbinami ich previedol ako púšťou. 10 Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. 11 Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. 12 Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. 13 Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. 14 Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. 15 Dal im teda, čo si žiadali, dopustil však, aby chradli. 16 V tábore závideli Mojžišovi aj Áronovi, Hospodinovmu svätému. 17 Otvorila sa zem a pohltila Datána, pokryla zberbu Abiráma. 18 Proti tejto zberbe vzbĺkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. 19 Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatu modlu. 20 Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu. 21 Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci, 22 zázraky v Chámovej krajine, úžasné skutky pri Trstinovom mori. 23 Už vyhlásil, že ich vyhubí, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev. 24 Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu, 25 reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. 26 Na prísahu proti nim pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, 27 ich potomstvo rozoženie medzi pohanov a rozpráši do všetkých krajín. 28 Spriahli sa s Baal-Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvym bohom. 29 Dráždili ho svojimi činmi, preto ich postihla pohroma. 30 Povstal Pinchás, vykonal rozsudok a pohroma prestala. 31 To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až naveky. 32 Rozhnevali ho pri meribských vodách; aj Mojžiš pre nich zle pochodil, 33 tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. 34 Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin, 35 lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby: 36 slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom; 37 obetovali svojich synov i svoje dcéry démonom; 38 prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám, a zem bola poškvrnená krvou. 39 Poškvrnili sa vlastnými skutkami; vlastnými činmi porušili vernosť. 40 Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu, sprotivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci. 42 Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. 43 Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali, vo svojej neprávosti stále upadali. 44 Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. 45 Pre nich si pripomenul svoju zmluvu, pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. 46 Vzbudil k nim ľútosť vo všetkých, čo ich zajali. 47 Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou! 48 Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech povie: Amen! Haleluja!
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo