Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

106. kapitola

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý

1 Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.106,1 1Krn 16,34; Ž 100,4-5; 107,1; 118,1; 136,1
2 Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom?106,2 Jn 21,25; Heb 11,32 3 Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. 4 Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou,106,4 Neh 5,19 5 aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. 6 Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali.106,6 Sdc 10,10; Dan 9,5 7 Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Trstinovom mori.106,7 Ex 6,9; 14,11n 8 On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc.106,8-11 Ex 15,2-19 9 Pohrozil Trstinovému moru a ono vyschlo, hlbinami ich previedol ako púšťou. 10 Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. 11 Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. 12 Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev.106,12 Ex 15,21 13 Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. 14 Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha.106,14 Nm 11,4-6 15 Dal im teda, čo si žiadali, dopustil však, aby chradli. 16 V tábore závideli Mojžišovi aj Áronovi, Hospodinovmu svätému.106,16 Nm 16,1-3; 26,9 17 Otvorila sa zem a pohltila Datána, pokryla zberbu Abiráma.106,17-18 Nm 16,31-35 18 Proti tejto zberbe vzbĺkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. 19 Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatu modlu.106,19-20 Ex 32,1-6 20 Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu.106,20 Rim 1,23 21 Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci,106,21 Dt 32,18 22 zázraky v Chámovej krajine, úžasné skutky pri Trstinovom mori. 23 Už vyhlásil, že ich vyhubí, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev.106,23 Ex 32,31n; Dt 9,25-29 24 Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu,106,24 Nm 14,3-4; Dt 8,7-10 25 reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. 26 Na prísahu proti nim pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, 27 ich potomstvo rozoženie medzi pohanov a rozpráši do všetkých krajín. 28 Spriahli sa s Baal-Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvym bohom.106,28 Nm 25,3 29 Dráždili ho svojimi činmi, preto ich postihla pohroma. 30 Povstal Pinchás, vykonal rozsudok a pohroma prestala.106,30-31 Nm 25,12-13 31 To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až naveky. 32 Rozhnevali ho pri meribských vodách; aj Mojžiš pre nich zle pochodil,106,32 Ex 17,7; Nm 20,13; Dt 9,7 33 tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. 34 Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin,106,34-36 Dt 7,1-5; 12,2-3; Sdc 1,27.30-36 35 lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby: 36 slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom; 37 obetovali svojich synov i svoje dcéry démonom;106,37 2Krľ 21,6 38 prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám, a zem bola poškvrnená krvou. 39 Poškvrnili sa vlastnými skutkami; vlastnými činmi porušili vernosť. 40 Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu, sprotivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci.106,41 Sdc 2,14 42 Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. 43 Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali, vo svojej neprávosti stále upadali. 44 Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. 45 Pre nich si pripomenul svoju zmluvu, pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. 46 Vzbudil k nim ľútosť vo všetkých, čo ich zajali.106,46 2Krn 36,23 47 Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!106,47 Dt 30,3; 1Krn 16,35 48 Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech povie: „Amen!“ Haleluja!106,48 1Krn 16,36; Ž 41,14
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk