Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

105. kapitola

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno!

1 Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!105,1-15 1Krn 16,8-22
2 Spievajte mu, hrajte mu! Rozprávajte o všetkých jeho divoch! 3 Chváľte sa jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina! 4 Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár!105,4 Ž 27,8 5 Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst,105,5 Ex 20,6; Dt 7,9 6 vy, potomstvo Abraháma, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení! 7 On, Hospodin, je náš Boh, jeho rozhodnutia platia na celej zemi. 8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. 9 Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi, 10 ako zákon ju určil Jákobovi, Izraelovi ako večnú zmluvu, 11 keď povedal: „Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlastníctva.“105,11 Gn 12,7; 15,18; 26,3; 28,13 12 Keď ich bol ešte malý počet, sotva hŕstka, a boli v nej len cudzincami,105,12 Dt 26,5 13 keď putovali od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, 14 nedovolil, aby ich niekto utláčal, pre nich pokarhal aj kráľov:105,14 Gn 12,17; 20,3; 26,11 15 „Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!“ 16 Skôr než na krajinu dopustil hlad a pozbavil ich chleba105,16 Hebr. polámal každú palicu na nosenie chleba.,105,16 Gn 41,53-57 17 poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva.105,17 Gn 37,28 18 Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, 19 kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. 20 Kráľ rozkázal, aby ho rozviazali, vládca národov ho oslobodil.105,20 Gn 41,14 21 Ustanovil ho za pána svojho domu, za vládcu nad celým svojím majetkom, 22 aby poúčal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov učil múdrosti. 23 Potom prišiel do Egypta Izrael, Jákob bol hosťom v Chámovej krajine.105,23 Gn 46,1.7 24 Svoj ľud urobil veľmi plodným a silnejším, než boli jeho protivníci,105,24 Ex 1,7.12 25 ktorým zvrátil srdce tak, že nenávideli jeho ľud a zákerne sa správali k jeho služobníkom. 26 Poslal Mojžiša, svojho služobníka, aj Árona, ktorého si vyvolil.105,26 Ex 3,10; 4,14 27 Predvádzali uprostred nich jeho znamenia a divy v Chámovej krajine.105,27-36 Ex 7–12 28 Poslal tmu a zotmelo sa, a predsa sa protivili jeho slovám.105,28-45 Ž 78,44-55 29 Ich vody premenil na krv a rybám dal zahynúť. 30 Množstvo žiab zaplavilo krajinu, ba aj kráľovské komnaty. 31 Povedal a prileteli muchy, komáre na celé ich územie. 32 Krupobitie zoslal miesto dažďa, plamene ohňa na ich krajinu. 33 Zničil im vinič i figovníky, polámal stromy na ich území. 34 Povedal a prileteli kobylky, nespočetné roje pažravého hmyzu. 35 Požrali im všetku zeleň v krajine, požrali poľné plodiny. 36 V krajine im pozabíjal všetko prvorodené, prvotinu každej sily. 37 Svojich však vyviedol so striebrom a zlatom, slabocha v ich kmeňoch nebolo.105,37 Ex 12,35n 38 Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo z nich padal naň strach. 39 Rozprestrel oblak ako prikrývku, ohňom im osvecoval noc.105,39 Ex 13,21n 40 Keď žiadali, nahnal im prepelice, sýtil ich nebeským chlebom.105,40 Ex 16,13-15 41 Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím.105,41 Ex 17,6; Nm 20,11 42 Pamätal na svoje sväté slovo, na Abraháma, svojho služobníka.105,42 Gn 22,16 43 Radostne vyviedol svoj ľud, svojich vyvolených s plesaním. 44 Dal im krajiny pohanov, dostali plody lopoty národov,105,44 Joz 1,3-4 45 aby dbali na jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony. Haleluja!