Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Hospodin, počuj moju modlitbu

  1 Modlitba biedneho, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom. 2 Hospodin, počuj moju modlitbu, kiež moje volanie k tebe prenikne! 3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou v deň súženia, nakloň ku mne ucho, keď volám, rýchlo mi odpovedz! 4 Veď moje dni sa rozplynuli ako dym, kosti mám žeravé ako pahreba. 5 Srdce mi usychá ako pokosená tráva, aj chlieb už zabúdam jesť. 6 Od samého vzdychania mi telo vyschlo na kosť. 7 Podobám sa pelikánovi na púšti, som ako sova Alt. kuvik v rozvalinách. 8 Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. 9 Celý deň ma tupia moji nepriatelia, znevažujú ma tí, čo proti mne zúria. 10 Veď popol jem ako chlieb, nápoj si riedim slzami 11 pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil. 12 Moje dni sú ako predĺžený tieň, usychám ako bylina. 13 Ty však, Hospodin, zostávaš naveky, tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie. 14 Ty povstaneš, zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň, nadišla tá chvíľa. 15 Tvoji sluhovia milujú jeho kamene, ľútosť ich zviera nad jeho troskami. 16 Báť sa budú pohania tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy, 17 pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve. 18 Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hospodina, 20 že pozrel zo svojej vznešenej svätyne, že Hospodin hľadel z neba na zem, 21 aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť, 22 aby meno Hospodina oznámili na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď sa zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. 24 Na ceste mi podlomil silu, skrátil moje dni. 25 Hovorím: Môj Bože, neber ma v polovici mojich dní! Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie. 26 Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk. 27 Tie sa pominú, ty ostaneš, všetko sa rozpadne ako rúcho, vymeníš ich ako odev, zmenia sa. 28 Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. 29 Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo