Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

102. kapitola

Hospodin, počuj moju modlitbu

1 Modlitba biedneho, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.102,1 1Krľ 8,38
2 Hospodin, počuj moju modlitbu, kiež moje volanie k tebe prenikne! 3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou v deň súženia, nakloň ku mne ucho, keď volám, rýchlo mi odpovedz!102,3 Ž 27,9 4 Veď moje dni sa rozplynuli ako dym, kosti mám žeravé ako pahreba.102,4 Jób 30,30; Oz 13,3; Jk 4,14 5 Srdce mi usychá ako pokosená tráva, aj chlieb už zabúdam jesť. 6 Od samého vzdychania mi telo vyschlo na kosť.102,6 Jób 19,20; Ž 22,16 7 Podobám sa pelikánovi na púšti, som ako sova102,7 Alt. kuvik. v rozvalinách.102,7 Iz 34,11; Sof 2,14 8 Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche.102,8 Ž 77,5 9 Celý deň ma tupia moji nepriatelia, znevažujú ma tí, čo proti mne zúria.102,9 Ž 31,12 10 Veď popol jem ako chlieb, nápoj si riedim slzami102,10 Ž 42,4 11 pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil. 12 Moje dni sú ako predĺžený tieň, usychám ako bylina.102,12 Ž 90,6; 109,23; 144,4; Koh 6,12 13 Ty však, Hospodin, zostávaš naveky, tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie.102,13 Ž 111,4; 135,13; Lk 22,19 14 Ty povstaneš, zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň, nadišla tá chvíľa.102,14 Ž 69,14; Iz 40,2 15 Tvoji sluhovia milujú jeho kamene, ľútosť ich zviera nad jeho troskami.102,15 Neh 2,3.17 16 Báť sa budú pohania tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy,102,16-17 Iz 40,5; 60,1-3; Jer 33,9 17 pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve. 18 Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hospodina,102,19 Ž 22,31n; Rim 15,4 20 že pozrel zo svojej vznešenej svätyne, že Hospodin hľadel z neba na zem,102,20 Ž 11,4; 14,2 21 aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť,102,21 Ž 79,11; Zach 9,11 22 aby meno Hospodina oznámili na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď sa zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi.102,23 Iz 2,2n; 60,3.10; Jer 3,17; Lk 13,29 24 Na ceste mi podlomil silu, skrátil moje dni.102,24 Ž 89,46 25 Hovorím: „Môj Bože, neber ma v polovici mojich dní!“ Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie.102,25 Iz 38,10 26 Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk.102,26-28 Heb 1,10-12 27 Tie sa pominú, ty ostaneš, všetko sa rozpadne ako rúcho, vymeníš ich ako odev, zmenia sa.102,27 Iz 51,6; Lk 21,33; 2Pt 3,10; Zj 21,1 28 Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca.102,28 Nár 5,19; Mal 3,6; Heb 13,8 29 Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.102,29 Ž 69,36n; Ez 37,25