100. kapitola

Plesaj Hospodinovi, celá zem!

1 Žalm ďakovnej obety. Plesaj Hospodinovi, celá zem!100,1 Ž 66,1; 98,4
2 Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom!100,2 Ž 95,2 3 Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu100,3 Hebr. a nie my., sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.100,3 Dt 4,35.39; 32,6; Joz 24,17; 1Krľ 18,39; Ž 74,1; 79,13; 95,7; Iz 43,1; 44,2; 64,7; Jn 10,1-16; Ef 2,10 4 Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, 5 lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!100,5 2Krn 5,13; Ž 106,1; 118,1; 136,1n; Jer 33,11; Nah 1,7; Mt 19,17