Predchádzajúca kapitola

100. kapitola

Plesaj Hospodinovi, celá zem!

1 Žalm ďakovnej obety. Plesaj Hospodinovi, celá zem!
2 Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom! 3 Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny. 4 Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, 5 lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!