10. kapitola

Hospodin, prečo si tak ďaleko

1 (lamed)
2 Hospodin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?10,1 Ž 9,10 3 Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. 4 Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohŕda Hospodinom.10,3 Flp 3,19 5 Bezbožník hovorí povýšene: „Boh sa nestará, Boha niet.“ Také je celé jeho zmýšľanie.10,4 Ž 14,1; 53,2 6 Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom.10,5 Am 6,3 7 Myslí si: „Nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne.“ (pé) 8 Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť.10,7 Rim 3,14 9 Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného, očami sliedi po bezbranných. (ajin) 10 V húštine striehne ako v úkryte lev. Striehne, aby sa zmocnil biedneho. Zmocní sa biedneho, vtiahne ho do siete. 11 Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. 12 Myslí si: „Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí.“10,11 Ž 73,11; 94,7; Iz 29,15 (kóf) 13 Hospodin, Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!10,12 Ž 7,7; 9,20 14 Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si: „Ty to nevyskúmaš?“ (réš) 15 Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote.10,14 Ž 68,6 (šín) 16 Zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne.10,15 Jób 38,15; Ž 7,7; 9,20 17 Hospodin je kráľom na večné veky, pohania zmiznú z jeho krajiny. (tav) 18 Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho.10,17 Ž 9,19