Dve percentá (2 %)

2. kapitola

Zdravá náuka

1 Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou.2,1 1Tim 1,10; 6,20; 2Tim 4,3
2 Starší muži nech sú triezvi, úctyhodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. 3 Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých, nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré, 4 aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a deti, 5 aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu.2,5 Ef 5,22 6 Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní 7 vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť, poctivosť,2,7 1Tim 4,12; 1Pt 5,3 8 nech je to zdravé nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahanbil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé. 9 Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú,2,9 Ef 6,5; 1Tim 6,1; 1Pt 2,18 10 nech nič nespreneveria, naopak, nech preukazujú všestrannú a úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom Spasiteľovi, Bohu. 11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom,2,11 2Mak 3,30; 2Tim 1,10 12 ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne, 13 a očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.2,13 1Kor 1,7; Flp 3,20 14 On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.2,14 Ex 19,5; Dt 4,20; 7,6; Ž 130,8; Ez 37,23; Ga 1,4; 1Tim 2,6 15 Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou autoritou. Nech tebou nikto nepohŕda.2,15 1Tim 4,12