2. kapitola

Výzva na pokoru pred Bohom

1 Zhromaždite sa a spamätajte, vy, národ bez hanby,
2 skôr než sa naplní výnos a deň preletí ako pleva, predtým, než na vás dôjde páľava Hospodinovho hnevu, prv, ako vás zastihne deň Hospodinovho hnevu.2,2 Ž 1,4; Iz 17,13; Oz 13,3 3 Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, vy, čo konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa skryjete v deň Hospodinovho hnevu.2,3 Joel 2,14; Am 5,6

Súd nad národmi

4 Gaza bude opustená a spustne aj Aškalón. Ašdód na pravé poludnie vyľudnia a vykorenený bude aj Ekrón.2,4 Am 1,6-7; Zach 9,5-6
5 Beda obyvateľom pobrežného pásma, národu Kereťanov: „Slovo Hospodina je proti vám, Kanaán, krajina Filištíncov; tak ťa zničím, že budeš bez obyvateľov.“2,5 Jer 47,4 6 Pobrežné pásmo sa stane miestom pasienkov, kolíb pre pastierov a košiarov pre ovce.2,6 Iz 17,2 7 Pobrežie pripadne zvyšku Júdovho domu. Tam sa budú pásť a večer sa budú ukladať v aškalónskych domoch, lebo ich navštívi Hospodin, ich Boh, a zmení ich údel.2,7 Ex 4,31; Iz 11,11; Lk 1,68 8 „Počul som, ako Moáb urážal a Ammónčania hanobili, ako potupovali môj ľud a vypínali sa aj za hranicami.2,8 Jer 48,26-27; Ez 25,3.6.8-9 9 Preto ako žijem,“ znie výrok Hospodina zástupov, Boha Izraela, „Moáb bude ako Sodoma a Ammónčania ako Gomora, miestom buriny, soľnou jamou a pustatinou naveky. Zvyšok môjho ľudu ich vyplieni a ostatok môjho národa ich získa do vlastníctva.“2,9 Gn 19,25; Dt 29,22; Iz 15; Jer 48; Am 1,13 10 To majú za svoju pýchu, že potupovali ľud Hospodina zástupov a vypínali sa nad ním.2,10 Iz 16,6 11 Hospodin bude neúprosný voči nim, zvrhne všetkých bohov na zemi. Bude sa mu klaňať každý na svojom mieste, aj všetky ostrovy národov. 12 „Vy, Kúšijci, budete tiež prebodnutí mojím mečom.“2,12 Iz 18,1; Jer 46,9 13 Vystrie svoju ruku proti severu a zničí Asýriu; Ninive spustne, zmení ho na vyprahnutú púšť.2,13 Iz 10,12; Nah 1,1 14 Uprostred nej si budú líhať stáda aj všetka divá zver, aj pelikán i sova sa uložia medzi jeho stĺpy. Ich vreskot bude sa ozývať v oknách. Na prahu sú trosky, cédrový obklad je strhnutý.2,14 Iz 13,21n; 34,11; Jer 50,39 15 Toto je to jasavé mesto, ktoré si žilo v bezpečí a hovorilo si: „Ja som a nik iný!?“ Akou hrôzou sa stalo, zvieracím brlohom! Každý, kto prejde okolo, zahvízda a kývne rukou.2,15 Iz 47,8; Nah 3,19