Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Obrátenie Saula

1 Saul sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi9,1-12 Sk 22,3-21; 26,9-209,1 2Mak 3,24-40; Sk 8,3; Ga 1,13; 1Tim 1,13
2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema.9,2 1Mak 15,21; Sk 9,14; 13,10; 16,17; 18,25-26; 19,9.23; 22,4-6; 24,14.22 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, znenazdania ho obklopilo svetlo z neba.9,3 1Kor 9,1; 15,8 4 Padol na zem a počul hlas: „Saul! Saul! Prečo ma prenasleduješ?“9,4 Var. + Ťažko sa ti bude proti ostňu vzpierať.9,4 Sk 26,13-14 5 Odpovedal: „Kto si, Pane?“ A on povedal: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.9,5 Sk 5,39 6 No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť.“ 7 Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli.9,7 Dt 4,12; Dan 10,7; Múd 18,1 8 Potom Saul vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku.9,8 Jn 9,39; Sk 13,11 9 Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. 10 V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: „Ananiáš!“ A on sa ohlásil: „Tu som, Pane.“9,10 Sk 10,3.17.19; 11,5; 12,9; 16,9-10; 18,9; 22,17; 23,11; 27,23 11 Pán mu povedal: „Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a9,11 Sk 11,25; 21,39 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl.“ 13 No Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.“9,14 Sk 9,2; 1Kor 1,2 15 Pán mu však odpovedal: „Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.9,15 Sk 13,2; 22,21; 25,13; 27,24; Rim 1,5; 9,22-23; 2Kor 4,7; Ga 1,15; 1Tim 1,12 16 A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.“9,16 Sk 5,41; 23,29; 2Kor 11,23-28; Kol 1,24 17 Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil naňho ruky a povedal: „Brat Saul, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým.“9,17 Sk 6,6; 8,17 18 Hneď mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel.9,19 Sk 27,36

Saulova kázeň v Damasku

Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku
20 a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn. 21 Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili: „Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom.“9,21 Sk 8,1.3; 9,1.14; 1Kor 1,2 22 No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš.9,22 Sk 18,28; Tít 1,9

Saul uniká Židom

23 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú.9,23 Sk 23,12-29
24 Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho mohli usmrtiť,9,24 Sk 20,3; 23,16; 2Kor 11,32-33 25 učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb.9,25 Joz 2,15; Sk 17,10; 23,23.31

Saul v Jeruzaleme

26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom.9,26 Ga 1,17-18
27 Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, ako s ním hovoril a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.9,27 Sk 4,36; 9,20; 11,25 28 Potom s nimi chodil9,28 Gr. vchádzal a vychádzal. po Jeruzaleme a neohrozene kázal v Pánovom mene. 29 Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.9,30 Sk 11,25; Ga 1,21 31 Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred Pánom a povzbudzovaná Svätým Duchom vzrastala počtom.9,31 1Kor 2,4-7; 14,3

Peter uzdravuje ochrnutého

32 Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lydde.9,32 Sk 8,4
33 Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal v posteli.9,33 Sk 3,2; 14,8 34 Peter mu povedal: „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si usteľ!“ Eneáš hneď vstal.9,34 Mt 9,6-7; 10,8; Sk 3,4-5 35 Videli ho všetci, ktorí bývali v Lydde a na rovine Šarón, a obrátili sa k Pánovi.

Vzkriesenie Tabity

36 V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka9,36 Gr. Dorkas.. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny.9,36 Sk 10,2
37 Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli v hornej sieni. 38 Pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: „Bez meškania príď k nám!“ 39 Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila Srnka, kým bola medzi nimi. 40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej9,40 Gr. k telu. a povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa.9,40 Mk 5,40-41; Lk 7,14-15 41 Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú.9,41 Sk 3,7n; 9,32 42 Dozvedelo sa to celé Joppe a mnohí uverili v Pána.9,42 Sk 4,4; 19,17 43 Peter ostal v Joppe u istého garbiara Šimona dlhší čas.9,43 Sk 10,6
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk