Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Obrátenie Saula

1 Saul sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi
2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, znenazdania ho obklopilo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas: „Saul! Saul! Prečo ma prenasleduješ?“ 5 Odpovedal: „Kto si, Pane?“ A on povedal: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť.“ 7 Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. 8 Potom Saul vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 9 Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. 10 V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: „Ananiáš!“ A on sa ohlásil: „Tu som, Pane.“ 11 Pán mu povedal: „Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl.“ 13 No Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.“ 15 Pán mu však odpovedal: „Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. 16 A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.“ 17 Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil naňho ruky a povedal: „Brat Saul, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým.“ 18 Hneď mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel.

Saulova kázeň v Damasku

Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku
20 a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn. 21 Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili: „Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom.“ 22 No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš.

Saul uniká Židom

23 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú.
24 Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho mohli usmrtiť, 25 učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb.

Saul v Jeruzaleme

26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom.
27 Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, ako s ním hovoril a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. 28 Potom s nimi chodil po Jeruzaleme a neohrozene kázal v Pánovom mene. 29 Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. 31 Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred Pánom a povzbudzovaná Svätým Duchom vzrastala počtom.

Peter uzdravuje ochrnutého

32 Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lydde.
33 Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal v posteli. 34 Peter mu povedal: „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si usteľ!“ Eneáš hneď vstal. 35 Videli ho všetci, ktorí bývali v Lydde a na rovine Šarón, a obrátili sa k Pánovi.

Vzkriesenie Tabity

36 V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny.
37 Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli v hornej sieni. 38 Pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: „Bez meškania príď k nám!“ 39 Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila Srnka, kým bola medzi nimi. 40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. 41 Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. 42 Dozvedelo sa to celé Joppe a mnohí uverili v Pána. 43 Peter ostal v Joppe u istého garbiara Šimona dlhší čas.