Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

1 Saul schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie.8,1 Mt 10,23; Jn 16,2; Sk 7,58; 11,19; 22,20 2 Štefana pochovali zbožní muži a veľmi za ním plakali.8,2 Mt 14,12 3 Saul však ničil cirkev; chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do väzenia.8,3 Sk 9,21; 22,4; 26,11; 1Kor 15,9; Ga 1,13.23; Flp 3,6

Ohlasovanie evanjelia v Samárii

4 Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo evanjelia.8,4 Sk 8,40; 9,32; 11,19
5 Filip zišiel do mesta Samárie a hlásal im Krista.8,5 Sk 1,8; 6,5; 17,3; 18,28 6 Zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyseľne počúvali a videli znamenia, ktoré robil.8,6 Mk 6,2; Sk 8,10-11; 16,14 7 Veď z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení.8,7 Mk 16,17; Lk 4,33; Sk 5,16 8 A v tom meste zavládla veľká radosť. 9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekým veľkým8,9 Sk 5,36 10 a všetci od najmenšieho po najväčšieho ho pozorne počúvali a hovorili: „On je tá božská moc, ktorá sa volá Veľká.“8,10 Sk 8,6 11 Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi ohromoval. 12 Keď však uverili Filipovi, ktorý im zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. 13 Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a mocné činy sa tu dejú, bol ohromený. 14 Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána.8,14 Lk 8,13; 9,51-56; Sk 3,1; 11,1.22 15 Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli len pokrstení v meno Pána Ježiša.8,16 Sk 2,38; 10,48; 19,2-7 17 Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého.8,17 Nm 27,18; Dt 34,9; Sk 6,6 18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, priniesol im peniaze 19 a povedal: „Dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky.“8,19 Sk 6,6 20 Peter mu však povedal: „Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze.8,20 Iz 55,1; Mt 10,8 21 Nemáš nijaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné.8,21 Ž 78,37; Sk 13,10; Ef 5,5; Kol 1,12 22 Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros Pána, azda ti bude odpustené, čo si zamýšľal.8,22 Sk 3,26 23 Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti.“8,23 Dt 29,17; Iz 58,6; Jer 4,18 24 Šimon mu odpovedal: „Proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali.“ 25 Keď vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema zvestovali evanjelium v mnohých dedinách Samárie.8,25 Lk 9,52; Jn 4,35

Filip a etiópsky eunuch

26 Pánov anjel prehovoril k Filipovi: „Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá.“8,26 Sk 22,6
27 Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiópčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu.8,27 1Krľ 8,41; Ž 68,32; Iz 56,3-7; Sof 3,10; Jn 12,20; Sk 24,11 28 Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izaiáša.8,28 Sk 11,17 29 Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pripoj sa k tomu vozu!“ 30 Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ 31 Eunuch odpovedal: „Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?“ I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu.8,31 Lk 24,27; Jn 16,13; Rim 10,14 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa.8,32-33 Iz 53,7-8 33 Ponížili ho a súd mu bol odopretý.8,33 Alt. Pre jeho poníženie bol súd nad ním ukončený. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. 34 Eunuch povedal Filipovi: „Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o niekom inom?“ 35 Vtedy sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom Písma zvestoval mu Ježiša. 36 Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“8,36 Var. + v. 37 Filip mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, je to možné; budeš spasený.“ A eunuch odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.“8,36 Mt 16,16; Sk 10,47 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste.8,39 1Krľ 18,12; 2Kor 12,2.4; 1Tes 4,17 40 Filip sa ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cézarey.8,40 Sk 8,4; 21,8-9