Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Prvé prenasledovanie cirkvi

1 Saul schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie.8,1 Mt 10,23; Jn 16,2; Sk 7,58; 11,19; 22,20
2 Štefana pochovali zbožní muži a veľmi za ním plakali.8,2 Mt 14,12 3 Saul však ničil cirkev; chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do väzenia.8,3 Sk 9,21; 22,4; 26,11; 1Kor 15,9; Ga 1,13.23; Flp 3,6

Zvestovanie evanjelia v Samárii

4 Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo evanjelia.8,4 Sk 8,40; 9,32; 11,19
5 Filip zišiel do mesta Samárie a hlásal im Krista.8,5 Sk 1,8; 6,5; 17,3; 18,28 6 Zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyseľne počúvali a videli znamenia, ktoré robil.8,6 Mk 6,2; Sk 8,10-11; 16,14 7 Veď z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení.8,7 Mk 16,17; Lk 4,33; Sk 5,16 8 A v tom meste zavládla veľká radosť. 9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekým veľkým8,9 Sk 5,36 10 a všetci od najmenšieho po najväčšieho ho pozorne počúvali a hovorili: „On je tá božská moc, ktorá sa volá Veľká.“8,10 Sk 8,6 11 Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi ohromoval. 12 Keď však uverili Filipovi, ktorý im zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. 13 Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a mocné činy sa tu dejú, bol ohromený. 14 Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána.8,14 Lk 8,13; 9,51-56; Sk 3,1; 11,1.22 15 Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli len pokrstení v meno Pána Ježiša.8,16 Sk 2,38; 10,48; 19,2-7 17 Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého.8,17 Nm 27,18; Dt 34,9; Sk 6,6 18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, priniesol im peniaze 19 a povedal: „Dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky.“8,19 Sk 6,6 20 Peter mu však povedal: „Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze.8,20 Iz 55,1; Mt 10,8 21 Nemáš nijaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné.8,21 Ž 78,37; Sk 13,10; Ef 5,5; Kol 1,12 22 Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros Pána, azda ti bude odpustené, čo si zamýšľal.8,22 Sk 3,26 23 Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti.“8,23 Dt 29,17; Iz 58,6; Jer 4,18 24 Šimon mu odpovedal: „Proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali.“ 25 Keď vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema zvestovali evanjelium v mnohých dedinách Samárie.8,25 Lk 9,52; Jn 4,35

Filip a etiópsky eunuch

26 Pánov anjel prehovoril k Filipovi: „Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá.“8,26 Sk 22,6
27 Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiópčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu.8,27 1Krľ 8,41; Ž 68,32; Iz 56,3-7; Sof 3,10; Jn 12,20; Sk 24,11 28 Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izaiáša.8,28 Sk 11,17 29 Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pripoj sa k tomu vozu!“ 30 Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ 31 Eunuch odpovedal: „Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?“ I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu.8,31 Lk 24,27; Jn 16,13; Rim 10,14 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa.8,32-33 Iz 53,7-8 33 Ponížili ho a súd mu bol odopretý.8,33 Alt. Pre jeho poníženie bol súd nad ním ukončený. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. 34 Eunuch povedal Filipovi: „Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o niekom inom?“ 35 Vtedy sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom Písma zvestoval mu Ježiša. 36 Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“8,36 Var. + v. 37 Filip mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, je to možné; budeš spasený.“ A eunuch odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.“8,36 Mt 16,16; Sk 10,47 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste.8,39 1Krľ 18,12; 2Kor 12,2.4; 1Tes 4,17 40 Filip sa ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cézarey.8,40 Sk 8,4; 21,8-9