Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Štefanova reč

1 Veľkňaz sa ho spýtal: „Je to naozaj tak?“
2 A on odpovedal: „Bratia a otcovia, počúvajte! Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Charáne,7,2 Gn 11,31; Ž 29,3 3 a povedal mu: ‚Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.‘7,3 Gn 12,1-3 4 Potom odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Charáne. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete.7,4 Gn 11,31-32; 12,5; 15,7 5 V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa.7,5 Gn 12,7; 13,15; 17,8; 48,4; Dt 2,5 6 Boh povedal, že jeho potomstvo bude prisťahovalcom v cudzej krajine; zotročia ho a štyristo rokov s ním budú zle zaobchádzať.7,6 Ex 12,407,6-7 Gn 15,13-14 7 ‚Avšak ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť,‘ povedal Boh. ‚A potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste.‘7,7 Ex 3,12 8 Potom mu dal zmluvu obriezky. Keď sa potom stal otcom Izáka, na ôsmy deň ho obrezal a Izák zasa Jákoba a Jákob dvanástich patriarchov.7,8 Gn 17,10-14; 21,2-4; 25,26; 29,31-35; 30,1-24; 35,16-18.23-26; Lk 2,21 9 Patriarchovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním7,9-10 Gn 39,1-3.217,9 Gn 37,11.27-28; 45,4 10 a vyslobodil ho zo všetkých súžení, dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, egyptským kráľom, a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu.7,10 Gn 41,38-46; Ž 105,21 11 V celom Egypte i Kanaáne nastal hlad a veľké súženie; naši otcovia nemali čo jesť.7,11 Gn 41,54-55; 42,5 12 Keď sa Jákob dopočul, že v Egypte je obilie, poslal ta po prvý raz našich otcov.7,12 Gn 42,1-2 13 Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode.7,13 Gn 45,1-4.16 14 Jozef poslal po svojho otca Jákoba a pozval jeho i celé príbuzenstvo k sebe — sedemdesiatpäť ľudí.7,14 Gn 45,9-11; 46,6.277,14-15 Dt 10,22 15 Jákob teda prišiel do Egypta; zomrel tam on aj naši otcovia.7,15 Gn 46,3.6; 49,33; Ex 1,6 16 Preniesli ich do Síchemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil za peniaze Abrahám od synov Chamóra v Sícheme.7,16 Gn 23,16n; 33,19; 50,13; Joz 24,32 17 Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal pod prísahou Abrahámovi, ľud sa v Egypte vzmáhal a rozmnožoval,7,17-18 Ex 1,7-8 18 kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. 19 Ten zákerne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje nemluvňatá, aby neostali nažive.7,19 Ex 1,10-11.15-22 20 Práve v tom čase sa narodil Mojžiš, ktorý sa zapáčil Bohu7,20 Gr. bol krásny pred Bohom.. V otcovskom dome ho chovali tri mesiace.7,20 Ex 2,2; Heb 11,23 21 Keď ho museli odložiť, ujala sa ho faraónova dcéra, ktorá si ho vychovala ako vlastného syna.7,21 Ex 2,5-6.10 22 Mojžiš bol takto vychovaný vo všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. 23 Keď dovŕšil štyridsať rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela.7,23-24 Ex 2,11-127,23 Heb 11,24n 24 Keď videl, ako na jednom z nich páchali bezprávie, obránil a pomstil utláčaného tým, že Egypťana zabil. 25 Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. 26 Nasledujúci deň sa medzi nimi objavil, práve keď sa vadili, a dohováral im, aby sa zmierili: ‚Muži, veď ste bratia! Prečo teda jeden druhému ubližujete?‘7,26-28 Ex 2,13n 27 Tu ho ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal: ‚Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?7,27 Lk 12,14 28 Vari ma chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana?‘ 29 Po týchto slovách Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v krajine Midjánčanov, kde sa mu narodili dvaja synovia.7,29 Ex 2,15.22; 18,3-4; Heb 11,27 30 Po uplynutí štyridsiatich rokov sa mu na púšti pri vrchu Sinaj v plameni horiaceho kra zjavil anjel.7,30 Ex 3,1-10 31 Keď Mojžiš uzrel tento úkaz, zadivil sa, ale keď sa priblížil, aby si to lepšie pozrel, zaznel Pánov hlas:7,31 Sk 9,10 32 ‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba.‘ Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa vzhliadnuť.7,32 Ex 3,6.15n; Mt 22,32; Sk 3,13; Heb 11,16 33 Pán mu povedal: ‚Vyzuj si sandále z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem.7,33 Ex 3,5 34 Videl som, dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte, počul som jeho vzdychanie, a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta.‘7,34 Ex 2,24; 3,7.8.10; 4,19 35 Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali: ‚Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?‘, poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou anjela, čo sa mu zjavil v kre.7,35 Ex 2,14; 3,13-14; Sk 5,31 36 A Mojžiš ich vyviedol, pričom robil zázraky a znamenia v egyptskej krajine, pri Červenom mori a štyridsať rokov na púšti.7,36 Ex 7,3.10; 8,1; 9,8; 14,21; 16,4; Nm 14,33; Sk 2,43; 5,12; Heb 3,9 37 Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: ‚Boh vám spomedzi vašich bratov vzbudí proroka, ako som ja.‘7,37 Dt 18,15.18; Mt 17,5; Sk 3,22 38 On bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, a našimi otcami. On prijal slová života, aby nám ich odovzdal.7,38 Ex 19; Dt 9,10; Sk 7,53 39 Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a ich srdcia sa obrátili k Egyptu.7,39 Nm 14,3n 40 Áronovi povedali: ‚Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny.‘7,40 Ex 32,1.23 41 V tých dňoch zhotovili teľa, modle priniesli obetu a radovali sa z diela svojich rúk.7,41 Ex 32,4.6 42 Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe Prorokov: Azda ste mne prinášali obety a dary po štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? 7,42-43 Am 5,25-277,42 Jer 7,18; 19,13 43 Veď ste so sebou nosili stan Molocha7,43 Podľa LXX. a hviezdu svojho boha Raifana, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. 44 Naši otcovia mali na púšti stan svedectva, a to podľa príkazu toho, ktorý povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl.7,44 Ex 25,9.40; Heb 8,5 45 Naši otcovia stan prevzali a za Jozuu ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida.7,45 Gn 17,8; Joz 3,14-17; 18,1 46 Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jákobovmu domu7,46 Var. Bohu. príbytok.7,46 2Sam 7,2; Ž 132,5 47 No až Šalamún mu postavil dom.7,47 1Krľ 6,1-2 48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok:7,48 1Krľ 8,27; Sk 17,24 49 Nebo je mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? 7,49 Mt 5,34n7,49-50 Iz 66,1-2 50 Neurobila to azda všetko moja ruka? 51 Vy tvrdošijní s neobrezanými srdcami aj ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; tak ako vaši otcovia.7,51 Ex 32,9; 33,3.5; Lv 26,41; Iz 63,10; Jer 6,10; 9,24-25 52 Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy,7,52 2Krn 36,16; Mt 23,31; Sk 2,23 53 ktorí ste prijali Zákon prostredníctvom anjelov, no nezachovali ste ho.“7,53 Dt 33,2; Sk 7,38; Ga 3,19; Heb 2,2

Ukameňovanie Štefana

54 Keď to počuli, v srdci zúrili a škrípali zubami proti nemu.7,54 Ž 112,10; Sk 5,33
55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha7,55 Mt 26,64 56 a povedal: „Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“7,56 Jób 16,19; Dan 7,13; Mt 3,16; Jn 1,51; Sk 10,11 57 Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho.7,57 Ž 58,5 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul.7,58 Lv 24,14; Sk 22,20; Heb 13,12 59 A kameňovali Štefana, ktorý volal slovami: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“7,59 Ž 31,6; Mt 23,37; Lk 23,46; 1Pt 4,19 60 Potom si kľakol a zvolal mocným hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ Keď to povedal, zomrel.7,60 Mt 5,44; Lk 23,34
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk