6. kapitola

Ustanovenie diakonov

1 V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.6,1 Sk 4,35
2 Dvanásti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.6,2 Ex 18,17-23 3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu.6,3 Nm 27,16-18; Dt 1,13; Sk 16,2; 1Tim 3,7-8 4 My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe Slova.“6,4 Sk 2,42; Rim 12,12 5 Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu; vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmenasa a Mikuláša, prozelytu z Antiochie.6,5 Sk 8,5-40; 11,24; 21,8 6 Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky.6,6 Nm 27,18; Mt 9,18; Sk 1,24; 8,17-19; 9,12.17; 13,3; 14,23; 19,6; 28,8; 2Kor 8,19; 1Tim 5,22; Heb 6,2 7 Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil.6,7 Sk 2,47; 19,20; Rim 16,26

Uväznenie Štefana

8 Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia.6,8 Sk 2,43; 5,12
9 Tu povstali proti nemu niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, 10 ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.6,10 Lk 21,15 11 Vtedy podplatili mužov, ktorí hovorili: „Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu.“6,11 1Krľ 21,13; Mt 26,59-66 12 Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli ho pred veľradu.6,12 Mt 10,17 13 Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: „Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti Zákonu.6,13 Jer 26,11; Sk 21,28 14 Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazaretský zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám odovzdal Mojžiš.“6,14 Mt 23,38; 24,2; 26,61; Jn 4,21; 11,28 15 Všetci, čo sedeli vo veľrade, naňho uprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.