Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Ustanovenie diakonov

1 V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
2 Dvanásti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. 3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. 4 My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe Slova.“ 5 Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu; vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmenasa a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. 7 Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil.

Uväznenie Štefana

8 Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia.
9 Tu povstali proti nemu niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, 10 ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. 11 Vtedy podplatili mužov, ktorí hovorili: „Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu.“ 12 Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli ho pred veľradu. 13 Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: „Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti Zákonu. 14 Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazaretský zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám odovzdal Mojžiš.“ 15 Všetci, čo sedeli vo veľrade, naňho uprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.