Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Ananiáš a Zafira

1 Istý muž menom Ananiáš, spolu s manželkou Zafirou, predal majetok.
2 S manželkiným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám.5,2 Joz 7,1-2; 2Mak 4,32; Sk 4,35.37 3 No Peter mu povedal: „Ananiáš! Prečo ti satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole?5,3 Jn 13,2 4 Nebolo vari tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu.“5,4 Dt 23,24; 1Tes 4,8 5 Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach.5,5 Sk 2,43 6 Nato mladší z nich vstali, zavinuli ho, vyniesli a pochovali.5,6 Lv 10,4-5 7 Asi o tri hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. 8 Peter sa aj jej spýtal: „Povedz mi, predali ste pole len za toľko?“ A ona odpovedala: „Áno, len za toľko.“ 9 Tu jej Peter povedal: „Prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho Ducha? Počuj, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve predo dvermi, a vynesú i teba.“ 10 V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. 11 Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach.5,11 Sk 2,43; 5,5

Znamenia apoštolov

12 Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí.5,12 Mk 16,17; Jn 10,23; Sk 2,43; 3,11; 4,30; 6,8; 14,3; 15,12; Zj 13,13
13 Nikto iný sa neodvažoval k nim pripojiť, ale ľud ich chválil 14 a ustavične pribúdalo tých, čo uverili v Pána — množstvo mužov i žien.5,14 Sk 2,47 15 Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde.5,15 Mk 6,56; Sk 19,12 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení.5,16 Lk 4,40-41

Prenasledovanie apoštolov

17 Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana saducejov, plní žiarlivosti5,17 Sk 4,1.6; 13,45
18 položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia.5,18-23 Sk 12,4-10; 16,23-31 19 Pánov anjel však otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich von a povedal: 20 „Choďte, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slová o tomto živote.“5,20 Jn 6,68; Sk 7,38 21 Oni ho počúvli, vošli včasráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov.5,21 1Mak 12,6; 2Mak 1,10; Sk 4,5 22 No vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a oznámili: 23 „Väzenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté, strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, vnútri sme nikoho nenašli.“ 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v rozpakoch, čo sa vlastne stalo.5,24 Sk 4,1 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: „Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud.“ 26 Veliteľ stráže so sluhami hneď odišiel a priviedol ich; nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval.5,26 Mt 21,26; Sk 16,39 27 Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal: 28 „Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka!“5,28 Mt 27,25; Jn 12,19; Sk 1,8; 4,17n 29 Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí.5,29 Var. Boha treba poslúchať, nie ľudí!5,29 Sk 4,19 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili.5,30 Sk 2,23; 3,15 31 Boh ho však svojou pravicou povýšil za Vodcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov.5,31 Ž 118,16; Lk 24,47; Sk 2,33.36; 3,15; 10,43; 13,38; Flp 2,9; Heb 2,10 32 A my sme svedkami týchto udalostí aj Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú.“5,32 Lk 24,48; Jn 7,39; 15,26-27 33 Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť.5,33 Sk 7,54 34 Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ Zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von.5,34 Sk 4,15; 22,3 35 Potom im povedal: „Muži Izraela! Dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. 36 Veď prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi štyristo ľudí, no keď ho zabili, všetci jeho prívrženci sa rozpŕchli a nikto z nich neostal.5,36 Mt 24,5; Sk 8,9; 21,38 37 Po ňom, v dňoch súpisu, povstal Júda Galilejský a strhol so sebou ľud. Aj on zahynul a rozpŕchli sa všetci, čo šli za ním.5,37 Lk 2,2; 13,1 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa,5,38 Mt 15,13; 21,25 39 no ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť; aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu.“ Tak sa ním dali presvedčiť.5,39 Prís 21,30; 2Mak 7,19; Sk 9,4; 23,9; 26,14 40 Zavolali si apoštolov, dali ich potrestať5,40 Vykonávalo sa palicovaním alebo bičovaním., zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich.5,40 Mt 10,17; 23,34; Sk 22,19 41 Oni odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.5,41 Mt 5,10-12; Sk 9,16; 16,25; Rim 5,2; 1Kor 4,9; Flp 1,29; Jk 1,2; 1Pt 4,13 42 Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a zvestovali evanjelium, že Ježiš je Mesiáš.5,42 Sk 4,31; 18,5