Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Ananiáš a Zafira

1 Istý muž menom Ananiáš, spolu s manželkou Zafirou, predal majetok.
2 S manželkiným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám.5,2 Joz 7,1-2; 2Mak 4,32; Sk 4,35.37 3 No Peter mu povedal: „Ananiáš! Prečo ti satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole?5,3 Jn 13,2 4 Nebolo vari tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu.“5,4 Dt 23,24; 1Tes 4,8 5 Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach.5,5 Sk 2,43 6 Nato mladší z nich vstali, zavinuli ho, vyniesli a pochovali.5,6 Lv 10,4-5 7 Asi o tri hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. 8 Peter sa aj jej spýtal: „Povedz mi, predali ste pole len za toľko?“ A ona odpovedala: „Áno, len za toľko.“ 9 Tu jej Peter povedal: „Prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho Ducha? Počuj, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve predo dvermi, a vynesú i teba.“ 10 V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. 11 Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach.5,11 Sk 2,43; 5,5

Znamenia apoštolov

12 Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí.5,12 Mk 16,17; Jn 10,23; Sk 2,43; 3,11; 4,30; 6,8; 14,3; 15,12; Zj 13,13
13 Nikto iný sa neodvažoval k nim pripojiť, ale ľud ich chválil 14 a ustavične pribúdalo tých, čo uverili v Pána — množstvo mužov i žien.5,14 Sk 2,47 15 Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde.5,15 Mk 6,56; Sk 19,12 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení.5,16 Lk 4,40-41

Prenasledovanie apoštolov

17 Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana saducejov, plní žiarlivosti5,17 Sk 4,1.6; 13,45
18 položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia.5,18-23 Sk 12,4-10; 16,23-31 19 Pánov anjel však otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich von a povedal: 20 „Choďte, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slová o tomto živote.“5,20 Jn 6,68; Sk 7,38 21 Oni ho počúvli, vošli včasráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov.5,21 1Mak 12,6; 2Mak 1,10; Sk 4,5 22 No vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a oznámili: 23 „Väzenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté, strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, vnútri sme nikoho nenašli.“ 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v rozpakoch, čo sa vlastne stalo.5,24 Sk 4,1 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: „Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud.“ 26 Veliteľ stráže so sluhami hneď odišiel a priviedol ich; nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval.5,26 Mt 21,26; Sk 16,39 27 Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal: 28 „Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka!“5,28 Mt 27,25; Jn 12,19; Sk 1,8; 4,17n 29 Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí.5,29 Var. Boha treba poslúchať, nie ľudí!5,29 Sk 4,19 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili.5,30 Sk 2,23; 3,15 31 Boh ho však svojou pravicou povýšil za Vodcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov.5,31 Ž 118,16; Lk 24,47; Sk 2,33.36; 3,15; 10,43; 13,38; Flp 2,9; Heb 2,10 32 A my sme svedkami týchto udalostí aj Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú.“5,32 Lk 24,48; Jn 7,39; 15,26-27 33 Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť.5,33 Sk 7,54 34 Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ Zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von.5,34 Sk 4,15; 22,3 35 Potom im povedal: „Muži Izraela! Dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. 36 Veď prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi štyristo ľudí, no keď ho zabili, všetci jeho prívrženci sa rozpŕchli a nikto z nich neostal.5,36 Mt 24,5; Sk 8,9; 21,38 37 Po ňom, v dňoch súpisu, povstal Júda Galilejský a strhol so sebou ľud. Aj on zahynul a rozpŕchli sa všetci, čo šli za ním.5,37 Lk 2,2; 13,1 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa,5,38 Mt 15,13; 21,25 39 no ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť; aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu.“ Tak sa ním dali presvedčiť.5,39 Prís 21,30; 2Mak 7,19; Sk 9,4; 23,9; 26,14 40 Zavolali si apoštolov, dali ich potrestať5,40 Vykonávalo sa palicovaním alebo bičovaním., zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich.5,40 Mt 10,17; 23,34; Sk 22,19 41 Oni odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.5,41 Mt 5,10-12; Sk 9,16; 16,25; Rim 5,2; 1Kor 4,9; Flp 1,29; Jk 1,2; 1Pt 4,13 42 Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a zvestovali evanjelium, že Ježiš je Mesiáš.5,42 Sk 4,31; 18,5