Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Peter a Ján pred veľradou

1 Kým hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi4,1 Lk 22,4.52; Sk 5,17.24
2 a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych.4,2 Mt 22,23; Sk 17,32; 23,6.8; 1Kor 15,12 3 Položili na nich ruky a pretože už bol večer, zavreli ich do nasledujúceho dňa do väzenia.4,3 Mt 20,23; Sk 3,1; 5,18 4 No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi päťtisíc.4,4 Sk 2,41.47 5 Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starší a zákonníci,4,5 Sk 5,21 6 veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu.4,6 Mt 26,3; Lk 3,2 7 Postavili ich do stredu a vypytovali sa: „Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili?“4,7 Mt 21,23 8 Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým, im povedal: „Vodcovia ľudu a starší!4,8 Mt 10,19-20 9 Keďže nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol zachránený,4,9 Jn 10,32 10 nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych! Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý.4,10 Sk 2,23; 3,6.13-16 11 On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom.4,11 Ž 118,22; Iz 28,16; Mt 21,42; 1Pt 2,6 12 A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“4,12 Mt 1,21; 12,21; Jn 14,6; Sk 2,21; 1Tim 2,5 13 Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom.4,13 Mt 26,71; Jn 7,15 14 Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať.4,14 Sk 3,8-9 15 Prikázali im teda, aby vyšli z veľrady; potom sa spoločne radili:4,15 Sk 5,34 16 „Čo máme urobiť s týmito ľuďmi? Veď všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že ich zásluhou sa stalo očividné znamenie, a my to nemôžeme poprieť.4,16 Jn 11,47; Sk 2,14 17 Ale aby sa to medzi ľudom ešte väčšmi nešírilo, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene.“4,17 Sk 5,28 18 Potom ich zavolali a prikázali im, aby už vôbec v Ježišovom4,18 Var. a v nijakom inom. mene nehovorili a o ňom neučili.4,18 Sk 5,40 19 No Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha.4,19 Sk 5,28-29 20 My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“4,20 Jer 20,9; Mt 11,4; Sk 22,15; 1Kor 9,16 21 Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo, 22 keďže človek, ktorý bol zázračne uzdravený, mal vyše štyridsať rokov.

Modlitba veriacich za odvahu

23 Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší.
24 Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: „Pane,4,24 Var. + ty si Boh. ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich.4,24 Gn 1,1; Ex 20,11; Ž 102,26; 146,6; Jdt 9,12; Sk 17,24; Zj 14,7 25 Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány?4,25-26 Ž 2,1-2 26 Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. 27 Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal,4,27 Iz 61,1; Lk 23,12; Sk 3,26; 10,38 28 aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať.4,28 Sk 2,23 29 Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby ohlasovali tvoje slovo s úplnou odvahou.4,29 Lk 21,15; Sk 18,9; Ef 6,19; 1Pt 3,14-15 30 Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého Služobníka Ježiša.“4,30 Sk 3,26 31 Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo.4,31 Sk 2,2.4; 5,42; 16,26

Spoločné vlastníctvo veriacich

32 A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša, a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné.4,32-35 Sk 2,44-454,32 Jn 17,11.21; Sk 1,14
33 Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.4,33 Sk 2,22.47 34 Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utŕžili, prinášali4,34 Dt 15,4.11; Lk 12,33; 14,33 35 a kládli k nohám apoštolov a každému pridelili toľko, koľko potreboval.4,35 Iz 58,7; Sk 4,37; 5,2; 6,1 36 Aj Jozef, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, čo v preklade znamená Syn útechy, levita, pôvodom Cyperčan,4,36 Sk 9,27; 11,22.30; 12,25; 13–15; 1Kor 9,6; Ga 2,1-13; Kol 4,10 37 mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk