Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Súdny proces proti Pavlovi

1 Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi.
2 Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu: „Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. 3 Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. 4 No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s vľúdnosťou, pre teba príznačnou. 5 Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi na celom svete a je vodcom nazaretskej sekty. 6 Dokonca sa pokúsil znesvätiť aj chrám, ale sme ho chytili. 8 Keď ho budeš vypočúvať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme.“ 9 K Tertullovi sa pripojili aj Židia a tvrdili, že je to tak.

Pavlova obhajoba pred Félixom

10 Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavol povedal: „Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa. Preto svoju obhajobu prednesiem s pokojnou mysľou.
11 Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako dvanásť dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. 12 A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som sa s niekým prel, tobôž, že by som poburoval dav. 13 A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. 14 Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v Zákone a u Prorokov. 15 Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. 16 Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. 17 Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obety. 18 Pri tomto ma — ale bez zástupu a bez hluku — našli očisteného v chráme 19 niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. 20 Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. 21 Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol, stojac pred nimi: ‚Dnes ma súdite pre zmŕtvychvstanie.‘“ 22 Félix veľmi dobre vedel o tomto učení a odročil ich záležitosť slovami: „Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor.“ 23 Stotníkovi však prikázal, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu.

Pavol vo väzení

24 O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša.
25 Keď začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: „Nateraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas.“ 26 Pritom dúfal, že mu Pavol dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. 27 Po dvoch rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla v putách.