Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Súdny proces proti Pavlovi

1 Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi.24,1 Sk 23,2; 25,2.15
2 Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu: „Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa.24,2 2Mak 4,6; Mt 27,12 3 Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou.24,3 Lk 1,3; Sk 23,26; 26,25 4 No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s vľúdnosťou, pre teba príznačnou. 5 Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi na celom svete a je vodcom nazaretskej sekty.24,5 Lk 23,2; Sk 16,20; 17,6; 24,14 6 Dokonca sa pokúsil znesvätiť aj chrám, ale sme ho chytili.24,6 Var. + v. 7 Podľa nášho Zákona sme ho chceli popraviť, ale prišiel veliteľ Lysias s veľkou silou, vytrhol nám ho z rúk a prikázal, aby tí, čo chcú na Pavla žalovať, prišli k tebe.24,6 Sk 21,28 8 Keď ho budeš vypočúvať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme.“24,8 Sk 23,29-30 9 K Tertullovi sa pripojili aj Židia a tvrdili, že je to tak.24,9 Sk 7,1

Pavlova obhajoba pred Félixom

10 Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavol povedal: „Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa. Preto svoju obhajobu prednesiem s pokojnou mysľou.
11 Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako dvanásť dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu.24,11 Jn 12,20; Sk 8,27; 21,17 12 A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som sa s niekým prel, tobôž, že by som poburoval dav.24,12 Sk 25,8; 28,17 13 A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. 14 Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v Zákone a u Prorokov.24,14 Sk 9,2; 24,5; 28,22 15 Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni.24,15 Dan 12,2; Jn 5,28n 16 Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi.24,16 Sk 23,1 17 Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obety.24,17 Sk 11,29; 21,26; Rim 15,25-26 18 Pri tomto ma — ale bez zástupu a bez hluku — našli očisteného v chráme24,18 Sk 21,27 19 niektorí Židia z Ázie24,19 T. j. zo západnej časti dnešnej Malej Ázie, ktorá bola rímskou provinciou.. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. 20 Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. 21 Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol, stojac pred nimi: ‚Dnes ma súdite pre zmŕtvychvstanie.‘“24,21 Sk 23,6 22 Félix veľmi dobre vedel o tomto učení a odročil ich záležitosť slovami: „Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor.“24,22 Sk 9,2; 23,26 23 Stotníkovi však prikázal, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu.24,23 Sk 27,3; 28,16

Pavol vo väzení

24 O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša.
25 Keď začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: „Nateraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas.“24,25 Jn 16,8; 18,38; Sk 17,32; 26,28; 2Pt 1,6 26 Pritom dúfal, že mu Pavol dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním.24,26 Mk 6,20 27 Po dvoch rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla v putách.24,27 Sk 12,3; 25,9.14
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk