Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 „Muži, bratia a otcovia! Vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu.“22,1 Sk 7,2; 13,26 2 Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavol povedal:22,2 Sk 21,40; 26,14 3 „Ja som Žid, narodený v cilícijskom Tarze, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes.22,3-21 Sk 9,1-29; 26,9-20; Ga 1,1422,3 Lk 10,39; Sk 5,34; 9,11; 23,34; Rim 10,2; 2Kor 11,22 4 Nasledovníkov tohto učenia22,4 Gr. Túto cestu. som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia.22,4 Sk 8,3; 9,2; 1Kor 15,9; 1Tim 1,13 5 Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať.

Pavlova reč o obrátení

6 No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, znenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba.22,6 1Kor 15,8; 2Kor 12,12
7 Padol som na zem a počul tieto slová: ‚Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?‘ 8 Odpovedal som: ‚Kto si, Pane?‘ A on mi odpovedal: ‚Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ!‘ 9 Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril.22,9 Múd 18,1 10 Povedal som teda: ‚Čo mám robiť, Pane?‘ A Pán mi povedal: ‚Vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť.‘22,10 Sk 16,30 11 Pretože som bol žiarou toho svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku.22,11 Sk 13,11 12 Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa Zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia,22,12 Sk 2,5; 6,3; 8,2; 10,22; 16,2 13 prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: ‚Brat Saul, opäť pohliadni!‘ A ja som ho v tej chvíli videl. 14 Nato Ananiáš povedal: ‚Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel Spravodlivého a počul hlas z jeho úst.22,14 Sk 3,14; Ga 1,15-16 15 Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul.22,15 Sk 4,20 16 A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno.‘22,16 Mt 3,11; Sk 2,38; 1Kor 1,2

Pavol poslaný k pohanom

17 Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia22,17 Sk 9,26; 11,30
18 a videl som ho, ako mi hovorí: ‚Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne.‘22,18 Sk 9,10; 2Kor 12,2 19 A ja som povedal: ‚Pane, oni vedia, že som uväzňoval a bil v synagógach tých, čo v teba veria.22,19 Sk 5,40; 9,2; 22,4 20 A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali.‘22,20 Lk 11,48; Sk 7,58; 8,1 21 On mi však povedal: ‚Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.‘“22,21 Sk 9,15; 13,2; 1Tim 2,7; 2Tim 1,11

Pavol ako rímsky občan

22 Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová. Ale potom začali mocným hlasom kričať: „Preč s takýmto zo sveta! Nemá právo, aby žil!“22,22 Sk 21,36; 25,24
23 Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu.22,23 Mt 26,65; Sk 14,14 24 Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia.22,24 Sk 21,33-34 25 Keď ho vytiahli na bičovanie22,25 Alt. Keď ho poviazali remeňmi., Pavol povedal stotníkovi, ktorý tam stál: „Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu?“22,25 Sk 16,37; 23,27 26 Keď to stotník počul, prišiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: „Čo to chceš urobiť?22,26 Var. Pozri, čo chceš robiť! Veď ten človek je rímsky občan!“ 27 Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: „Povedz mi, ty si rímsky občan?“ On odpovedal: „Áno.“ 28 Nato veliteľ povedal: „Mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo.“ No Pavol povedal: „Ale ja som sa ako taký už narodil.“ 29 Ihneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A keď sa veliteľ dozvedel, že Pavol je rímsky občan a on ho dal sputnať, dostal strach.22,29 Sk 16,38

Pavol pred veľradou

30 Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obviňujú, na druhý deň mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich.22,30 Mt 10,17-18; Sk 21,34