20. kapitola

Pavlova cesta do Macedónska a Grécka

1 Keď vzbura ustala, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral sa do Macedónska.20,1 Sk 19,21; 20,17; 2Kor 2,13; 7,5; 1Tim 1,3
2 Prešiel jeho územím, vytrvalo ich povzbudzoval Božím slovom a prišiel do Grécka. 3 Tam strávil tri mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. No Židia mu strojili úklady, preto sa rozhodol pre návrat cez Macedónsko.20,3 Sk 9,24; 20,19; 21,27; 23,16; 1Kor 15,32; 2Kor 11,26 4 Sprevádzali ho Pyrrov syn Berojčan Sópatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej, ako aj Ázijčania Tychikus a Trofimos.20,4 Sk 16,1; 17,10; 19,29; 21,29; 27,2; Rim 16,23; 1Kor 1,14; Ef 6,21; 2Tim 4,12; Tít 3,12 5 Oni však išli vopred a čakali nás v Troade20,5 V blízkosti klasickej Tróje..20,5 Sk 16,8 6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali sedem dní.20,6 Sk 21,4; 28,14

Vzkriesený Eutychus v Troade

7 Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavol sa s nimi rozprával, lebo na druhý deň chcel odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci.20,7 Sk 2,42.46; 1Kor 16,2
8 V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. 9 Istý mládenec menom Eutychus sedel v obloku a pretože Pavol hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol dolu z tretieho poschodia. Keď ho zodvihli, bol mŕtvy. 10 Ale Pavol zišiel dole, pritisol sa k nemu, objal ho a povedal: „Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom.“20,10 1Krľ 17,17-24; 2Krľ 4,30-37; Mk 5,39 11 Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb a dlho, až do svitania, rozprával. Potom odišiel.20,11 Sk 28,23 12 Chlapca priviedli živého a to ich veľmi potešilo.

Cesta z Troady do Milétu

13 My sme nasadli na loď skôr a zamierili sme odtiaľ smerom k Assu, kde sme mali vziať na palubu Pavla. Tak nám to prikázal, lebo chcel putovať po súši.
14 Keď sa s nami v Asse stretol, vzali sme ho na loď a prišli sme do Mitylény. 15 Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali do blízkosti Chiosa; ďalší deň sme pristáli na Samose a o deň neskôr sme prišli do Milétu. 16 Pavol sa totiž rozhodol obísť Efez, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby bol podľa možnosti na deň Turíc v Jeruzaleme.20,16 Sk 18,21; 21,4.12

Pavlova rozlúčka v Miléte

17 Pavol poslal z Milétu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkvi.20,17 Sk 20,1
18 Keď prišli k nemu, povedal im: „Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami.20,18 Sk 18,19; 19,10; 2Kor 11,28; 1Tes 1,5 19 Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov.20,19 Sk 20,3; 1Tes 2,15-16 20 Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch.20,20 Sk 20,27; 2Tim 4,2 21 Naliehavo som Židom aj Grékom vydával svedectvo o obrátení k Bohu a o viere v nášho Pána Ježiša.20,21 Mk 1,15; Lk 24,47 22 A teraz, hľa, Duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká.20,22 Sk 19,21 23 Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste dosvedčuje, že ma čakajú putá a súženie.20,23 Sk 9,16; 10,19; 21,4.11.33 24 Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nijakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti.20,24 Sk 15,26; 21,13; 2Kor 5,18; Ga 1,1; Flp 2,16; 1Tes 2,8; 2Tim 4,7 25 Nuž a teraz viem, že nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo, už neuvidí moju tvár.20,25 Sk 20,38 26 Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých,20,26 Sk 18,6; 1Tes 2,10 27 lebo som vám ohlasoval celý Boží zámer, nič som nezamlčal.20,27 Sk 20,20 28 Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.20,28 Ž 74,2; Lk 12,32; 1Kor 1,30; Ef 1,7; Flp 1,1; 1Tim 3,1-2; 4,16; Tít 1,7; 1Pt 1,19; 2,25; 5,2 29 Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo.20,29 Mt 7,15; Jn 10,12; 2Pt 2,1 30 Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu.20,30 1Jn 2,19 31 Preto bdejte a pamätajte, že tri roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal.20,31 Mk 13,35.37; Sk 19,10; 1Tes 2,11 32 Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať dedičstvo všetkým posväteným.20,32 Dt 33,3-4; Múd 5,5; Sk 14,3.23; 26,18; Ef 1,18; 2,20-22; Kol 1,12 33 Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev.20,33 Nm 16,15; 1Sam 12,3; Mt 10,8; 1Kor 9,12; 2Kor 7,2; 11,9 34 Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou.20,34 Sk 18,3; 1Kor 4,12 35 Všetko som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Veď on povedal: ‚Blaženejšie je dávať, ako prijímať.‘“20,35 Lk 6,38; Ef 4,28; 1Tes 2,9; 4,11 36 Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil.20,36 Sk 21,5 37 Všetci sa pustili do veľkého plaču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho.20,37 Sk 21,6; Rim 16,16 38 Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár. A odprevadili ho až na loď.20,38 Sk 20,25; Kol 2,1