Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Pavol v Korinte

1 Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu.
2 Tam našiel istého Žida, menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscillu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K nim sa teda pridal,18,2 Rim 16,3-5; 1Kor 16,19; 2Tim 4,19 3 a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov.18,3 Sk 20,34; 1Kor 4,12 4 Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. 5 Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval kázaniu slova a vydával svedectvo Židom, že Ježiš je Mesiáš.18,5 Sk 9,22; 17,3.14-15; 1Kor 1,6; 1Tes 3,5-7 6 Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: „Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.“18,6 Ez 3,18-19; Mt 10,14; 27,24-25; Sk 13,46-47.51; 20,26; Rim 1,16 7 Odišiel teda odtiaľ a vošiel do domu človeka menom Titius Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. 8 No predstavený synagógy Krispus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť.18,8 1Kor 1,14 9 V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: „Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj!18,9 Ex 14,13-14; Iz 41,10; 43,5; Jer 1,8; Sk 4,29; 9,10; 1Kor 2,3 10 Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu.“18,10 Ex 3,12; Joz 1,5.9; Oz 2,25; Jon 4,10-11; Mt 28,20; Sk 22,18 11 Usadil sa tam teda na rok a šesť mesiacov a učil ich Božie slovo.18,11 Sk 19,10 12 Keď bol Gallio prokonzulom v Achájsku, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred tribúnu 13 so slovami: „Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so Zákonom.“ 14 Pavol sa už-už chystal otvoriť ústa, no Gallio povedal Židom: „Židia! Keby išlo o nejakú neprávosť alebo zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí.18,14 Sk 23,29; 25,18-20 15 No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, to si vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom.“18,15 Mt 27,4.24; Jn 18,31 16 A odohnal ich od tribúny. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a zbili ho priamo pred tribúnou. Ale Gallio tomu nevenoval žiadnu pozornosť.18,17 1Kor 1,1

Pavlov návrat do Antiochie

18 Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub18,18 T. j. nazirejský sľub..18,18 Nm 6,9.18; Sk 18,2; 21,23-24; Rim 16,1
19 Keď prišli do Efezu, nechal ich tam. Sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi.18,19 Sk 19,8 20 Keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, nesúhlasil,18,20 Sk 19,9-10 21 no pri rozlúčke povedal: „Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim.“ A odplavil sa z Efezu.18,21 Sk 20,16; Rim 1,10; 15,32; 1Kor 4,19; 16,7; Heb 6,3; Jk 4,15 22 Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. 23 Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez galatskú krajinu a Frýgiu a posilňoval všetkých učeníkov.18,23 Sk 16,6

Apollo v Efeze

24 Do Efezu prišiel istý Žid, menom Apollo, pôvodom z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbehlý v Písmach.18,24 Sk 19,1; 1Kor 1,12; 3,4-6.22; 4,6; 16,12; Tít 3,13
25 Apollo bol poučený o Pánovej ceste. Rozprával v zápale ducha a presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst.18,25 Sk 19,3; Rim 12,11; Zj 3,15 26 Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho bokom a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste.18,26 Sk 18,2 27 Keďže Apollo chcel prejsť do Achájska, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili.18,27 1Krľ 3,6; Rim 16,1; 2Kor 3,1; Kol 4,10 28 Dôrazne totiž vyvracal argumenty Židov, keď verejne dokazoval pomocou Písem, že Ježiš je Mesiáš.18,28 Sk 9,22; 18,5; 17,3