18. kapitola

Pavol v Korinte

1 Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu.
2 Tam našiel istého Žida, menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscillu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K nim sa teda pridal,18,2 Rim 16,3-5; 1Kor 16,19; 2Tim 4,19 3 a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov.18,3 Sk 20,34; 1Kor 4,12 4 Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. 5 Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval kázaniu slova a vydával svedectvo Židom, že Ježiš je Mesiáš.18,5 Sk 9,22; 17,3.14-15; 1Kor 1,6; 1Tes 3,5-7 6 Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: „Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.“18,6 Ez 3,18-19; Mt 10,14; 27,24-25; Sk 13,46-47.51; 20,26; Rim 1,16 7 Odišiel teda odtiaľ a vošiel do domu človeka menom Titius Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. 8 No predstavený synagógy Krispus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť.18,8 1Kor 1,14 9 V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: „Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj!18,9 Ex 14,13-14; Iz 41,10; 43,5; Jer 1,8; Sk 4,29; 9,10; 1Kor 2,3 10 Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu.“18,10 Ex 3,12; Joz 1,5.9; Oz 2,25; Jon 4,10-11; Mt 28,20; Sk 22,18 11 Usadil sa tam teda na rok a šesť mesiacov a učil ich Božie slovo.18,11 Sk 19,10 12 Keď bol Gallio prokonzulom v Achájsku, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred tribúnu 13 so slovami: „Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so Zákonom.“ 14 Pavol sa už-už chystal otvoriť ústa, no Gallio povedal Židom: „Židia! Keby išlo o nejakú neprávosť alebo zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí.18,14 Sk 23,29; 25,18-20 15 No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, to si vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom.“18,15 Mt 27,4.24; Jn 18,31 16 A odohnal ich od tribúny. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a zbili ho priamo pred tribúnou. Ale Gallio tomu nevenoval žiadnu pozornosť.18,17 1Kor 1,1

Pavlov návrat do Antiochie

18 Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub18,18 T. j. nazirejský sľub..18,18 Nm 6,9.18; Sk 18,2; 21,23-24; Rim 16,1
19 Keď prišli do Efezu, nechal ich tam. Sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi.18,19 Sk 19,8 20 Keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, nesúhlasil,18,20 Sk 19,9-10 21 no pri rozlúčke povedal: „Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim.“ A odplavil sa z Efezu.18,21 Sk 20,16; Rim 1,10; 15,32; 1Kor 4,19; 16,7; Heb 6,3; Jk 4,15 22 Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. 23 Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez galatskú krajinu a Frýgiu a posilňoval všetkých učeníkov.18,23 Sk 16,6

Apollo v Efeze

24 Do Efezu prišiel istý Žid, menom Apollo, pôvodom z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbehlý v Písmach.18,24 Sk 19,1; 1Kor 1,12; 3,4-6.22; 4,6; 16,12; Tít 3,13
25 Apollo bol poučený o Pánovej ceste. Rozprával v zápale ducha a presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst.18,25 Sk 19,3; Rim 12,11; Zj 3,15 26 Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho bokom a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste.18,26 Sk 18,2 27 Keďže Apollo chcel prejsť do Achájska, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili.18,27 1Krľ 3,6; Rim 16,1; 2Kor 3,1; Kol 4,10 28 Dôrazne totiž vyvracal argumenty Židov, keď verejne dokazoval pomocou Písem, že Ježiš je Mesiáš.18,28 Sk 9,22; 18,5; 17,3