17. kapitola

Pavol v Tesalonike

1 Keď precestovali cez Amfipolis a Apollóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židovská synagóga.17,1 Flp 4,16; 1Tes 2,1-2
2 Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi rozhovory o Písmach17,2 Lk 4,16; Sk 13,14 3 a tak im vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych, a že tento Ježiš, ktorého vám zvestujem, je Mesiáš17,3 Hebr. Mašíach = gr. Christos = Pomazaný..17,3 Ž 22,7; Iz 53,3; Mt 16,21; Lk 24,26-27.45-46; Jn 1,46; 20,9; Sk 4,2; 18,5; 26,23 4 Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha, a nemálo vznešených žien.17,4 Sk 13,43; 17,12.17-18; 28,24 5 Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jásonov dom a chceli Pavla a Sílasa vyviesť pred ľud.17,5 Sk 13,45; 1Tes 2,16 6 Keď ich však nenašli, odvliekli Jásona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali: „Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem17,6 Sk 16,20; 24,5; Rim 16,21 7 a Jáson ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo hovoria, že kráľom je Ježiš.“17,7 Lk 2,1; 23,2; Jn 19,12 8 Takto pobúrili dav i predstavených mesta, ktorí to počúvali. 9 Keď však dostali od Jásona a ostatných záruku, prepustili ich.

Apoštol v Beroji

10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Beroje. Len čo ta prišli, vošli do židovskej synagógy.17,10 Sk 9,25; 13,14; 20,4; 23,23.31
11 Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak.17,11 Iz 8,20; Lk 8,13; 16,29; Jn 5,39; Sk 7,1; 8,28; 1Pt 1,10 12 A tak mnohí z nich uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.17,12 Sk 17,4 13 Len čo sa však Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavol hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj ta znepokojovať a poburovať zástupy.17,13 Sk 14,19 14 Bratia teda hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru; Sílas a Timotej ostali tam.17,14 Sk 16,1 15 Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním, a vrátili sa.17,15 1Tes 3,1-2

Pavol v Aténach

16 Medzitým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa rozčuľoval17,16 Gr. jeho duch sa búril v ňom., keď videl, že mesto je oddané modlárstvu.17,16 Jn 2,17; Sk 15,39
17 Preto sa v synagóge rozprával so Židmi a tými, čo uctievali Boha a každý deň hovoril na námestí s náhodnými okoloidúcimi.17,17 Sk 13,14 18 Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali: „Čo to chce tento táraj povedať?“ Iní zasa hovorili: „Zdá sa, že hlása cudzie božstvá.“ To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmŕtvychvstanie.17,18 1Kor 1,22; 4,10-13 19 A tak ho vzali so sebou, odviedli na Areopág17,19 Gr. Areov vŕšok na západ od Akropoly, iní ním označujú aténsku súdnu radu, no tá bežne zasadala na verejnom priestranstve (gr. agora; porov. Sk 16,19). Bez súdneho procesu tu vrchnosť zrejme vypočúva Pavla kvôli zachovaniu diskrétnosti. a povedali: „Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš.17,19 Sk 28,22 20 Veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť.“17,20 Sk 26,22-23 21 Všetci Aténčania, ako aj prisťahovalci z cudziny sa totiž nevenovali ničomu inému, len že rozprávali alebo počúvali niečo nové. 22 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: „Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní.17,22 Sk 17,16 23 Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: ‚Neznámemu bohu.‘ Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte17,23 T. j. toho, koho uctievate, hoci ho nepoznáte..17,23 Múd 14,20; 15,17; Sk 14,17; Ga 4,8 24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami,17,24 1Krľ 8,27; Ž 146,6; Iz 42,5; 66,1; Tob 7,17; Mt 11,25; Sk 4,24; 7,48; 14,15 25 ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko.17,25 Ž 21,5; 50,12; Iz 42,5; Múd 9,1; Sk 14,17 26 On z jedného17,26 Var. z jednej krvi. stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania,17,26 Gn 10; Dt 32,8; Ž 74,17; Sk 1,7 27 aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.17,27 Dt 4,29; Ž 145,18; Iz 55,6; Jer 23,23; Múd 13,6; Rim 1,19 28 V ňom17,28 Var. ním. žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici: ‚Veď sme jeho rodom.‘17,28 Jób 10,12 29 Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu — výtvoru ľudského umu a zručnosti.17,29 Gn 1,27; Iz 40,18; Múd 13,10; Sk 19,26; Rim 1,22-23; 1Kor 12,2 30 Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie.17,30 Sir 28,7; Sk 3,17; 14,16; 17,23; Rim 16,26 31 Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.“17,31 Ž 9,8-9; 96,13; 98,9; Jn 5,22; Sk 10,4 32 Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili: „Radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy.“17,32 Sk 4,2; 24,25; 1Kor 1,23; 15,12 33 A tak Pavol od nich odišiel. 34 Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iní.17,34 Sk 16,14