16. kapitola

Timotej — nový spoločník

1 Potom Pavol prišiel do Derbe a Lystry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otca mal Gréka.16,1 Sk 17,14-15; 18,5; 19,22; 20,4; Rim 16,21; 1Kor 4,17; 16,10; Flp 2,19-22; 1Tim 1,2; 2Tim 1,5; 3,15; Heb 13,23
2 V Lystre a Ikóniu o ňom bratia vydali dobré svedectvo.16,2 Sk 6,3; 10,22; 22,12 3 Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék.16,3 Sk 21,28-29; 1Kor 9,20; Ga 2,3 4 Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ich zachovávali.16,4 Sk 15,20.23-29; 21,25 5 A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol.

Cez Malú Áziu do Macedónska

6 Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.16,6 Sk 10,19; 18,23; Rim 15,22; Ga 4,13
7 Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil.16,7 Rim 8,14 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady.16,8 Sk 20,5-6; 2Kor 2,12 9 Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám.“16,9 Sk 9,10; 18,9; 23,11 10 Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme usúdili, že Boh nás tam volá zvestovať im evanjelium.16,10 Sk 20,1

Obrátenie Lýdie

11 Keď sme sa odplavili z Troady, zamierili sme priamo na ostrov Samotrácia, nasledujúci deň do Neapolisu16,11 Dnešná grécka Kavala.
12 a odtiaľ do Filíp, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tomto meste sme sa zdržali niekoľko dní.16,12 Sk 15,35 13 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli.16,13 Lk 4,20; Sk 13,14 14 Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá uctievala Boha16,14 Označenie pohanov, prikláňajúcich sa k židovstvu.. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol.16,14 2Mak 1,4; Lk 24,45; Jn 6,44; Sk 10,35; 8,6; Zj 1,1; 2,18.24 15 Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás: „Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa.“ A prinútila nás.16,15 Gn 18,3; 19,3; 33,11; Sdc 19,21; Mt 10,40; Lk 24,29; Jn 4,53; Sk 28,10; Heb 13,2

Uväznenie Pavla a Sílasa vo Filipách

16 Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha16,16 Gr. ducha pytóna. a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk.16,16 1Sam 28,7; Sk 12,13; 19,24
17 Chodila za Pavlom a za nami, a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy.“16,17 Mt 8,29; Mk 1,24.34; Lk 4,41 18 Robila tak veľa dní. Pavla to zamrzelo, obrátil sa a povedal tomu duchu: „Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von!“ A on v tú hodinu vyšiel.16,18 Mk 16,17; Sk 4,2; 19,13 19 Keď jej páni videli, že im pominula nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť.16,19 Sk 19,24-27 20 Predviedli ich pred sudcov16,20 Gr. strategoi — najvyšší civilní úradníci vo Filipách. a povedali: „Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia16,20 1Krľ 18,17; Sk 17,6 21 a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať.“ 22 Aj dav sa obrátil proti nim a sudcovia im postŕhali šaty a prikázali ich palicovať.16,22 2Kor 11,25; Flp 1,29-30; 1Tes 2,2 23 Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. 24 Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrel do klady.16,24 Sk 12,6.10 25 Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.16,25 Sk 4,31; 5,41; Kol 3,16; Jk 5,13 26 Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.16,26 Sk 4,31; 12,7 27 Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli.16,27 Sk 12,19; 27,42 28 Ale Pavol zvolal mocným hlasom: „Neublíž si, veď sme všetci tu!“ 29 Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Sílasa. 30 Keď ich vyviedol von, povedal: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“16,30 Lk 3,10; Sk 2,37; 22,10 31 A oni mu odpovedali: „Ver16,31 Alt. uver. v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ 32 A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. 33 Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. 34 Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha.16,34 Ž 23,5; Sk 8,38-39 35 Keď sa rozodnilo, sudcovia vyslali ozbrojenú stráž s odkazom: „Prepusť tých ľudí.“ 36 Žalárnik oznámil Pavlovi tieto slová: „Sudcovia ma poslali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji.“16,36 Mk 5,34 37 Pavol mu však povedal: „Napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia, a teraz nás tajne vyháňajú? Tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú!“16,37 Sk 22,25 38 Tieto slová ozbrojená stráž ohlásila sudcom. Tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rimania.16,38 Sk 22,29 39 Prišli, odprosili ich, a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta.16,39 Mt 8,34; Sk 5,26 40 Keď vyšli z väzenia, zašli k Lýdii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli.