Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Apoštolský snem v Jeruzaleme

1 Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení.“15,1-30 Ga 2,1-1015,1 Lv 12,3; Sk 15,24; 16,3; 21,20-21; Rim 2,29; Ga 2,11-14; 5,2; Kol 2,11.16
2 A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k starším do Jeruzalema.15,2 Sk 11,30; Ga 2,1 3 Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali o obrátení pohanov a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť.15,3 Sk 8,14.25; 11,19; 13,4 4 Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil.15,4 Jdt 8,26; Sk 14,27; 15,12; 21,19 5 Tu niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, vstali a hovorili: „Treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon.“15,5 Sk 11,2; Ga 2,1-9 6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. 7 Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: „Muži, bratia! Vy viete, že od samého začiatku si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. 8 Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako nám.15,8 1Sam 16,7; Ž 7,10; Jer 11,20; Lk 16,15; Sk 10,44.47; 11,17; 2Pt 1,1 9 A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia.15,9 Lk 7,50; Jn 15,3; Sk 10,34; 11,9; Rim 2,29; 10,5; 1Pt 1,22 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?15,10 Mt 11,30; 23,4; Sk 15,28; Ga 3,10; 5,1 11 Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni.“15,11 Ga 2,16; Ef 2,4-10 12 A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmĺklo a počúvali.15,12 Sk 11,18; 15,4; Rim 15,19 13 Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: „Muži, bratia, vypočujte ma!15,13 Sk 12,17 14 Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno.15,14 Lk 1,68; Sk 10,44; 15,7-9; Rim 9,26; 15,9-12 15 S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je napísané: 16 Potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova vybudujem jeho ruiny a vztýčim ho,15,16-18 Iz 45,21; Jer 12,15; Am 9,11-12 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, 18 známe od vekov15,17-18 Var. A Pánovi sú od vekov známe všetky jeho diela.. 19 Preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, 20 ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali všetkého, čo bolo poškvrnené modlami, smilstva, zaduseného a krvi.15,20 Gn 9,4; Ex 20,3; 23,13; 34,15-16; Lv 3,17; 5,2-3; 17,10-16; Sk 15,29; 21,25; 1Kor 8,1; Ef 5,3 21 Mojžiš má totiž od dávnych pokolení po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach.“15,21 Sk 13,15.27; 2Kor 3,15

Odporúčanie snemu

22 Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cirkvou rozhodli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, prímením Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi.15,22 Heb 13,7
23 Po nich im poslali tento list: „Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.15,23 Sk 15,41 24 Keďže sme sa dopočuli, že niektorí, čo od nás vyšli, vás znepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili,15,24 Sk 15,1; 20,30; Ga 1,7; 2,4.12; 1Jn 2,19 25 jednomyseľne sme sa rozhodli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými — Barnabášom a Pavlom, 26 s ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista.15,26 Sk 20,24; 21,13; Rim 16,4 27 Vyslali sme preto Júdu a Sílasa, ktorí vám oznámia to isté ústne.15,27 Sk 15,22.32.33.40–18,5; 2Kor 1,19 28 Lebo Duch Svätý a my sme rozhodli, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno okrem tohto, nevyhnutného:15,28 Sk 15,10 29 zdržiavať sa všetkého, čo bolo obetované modlám, krvi, zadusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!“15,29 Gn 9,4; Lv 3,17; Sk 15,20; 1Kor 8,1 30 Keď sa teda rozlúčili, prišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. 31 Keď ho prečítali, zaradovali sa z tejto útechy. 32 Júda a Sílas mnohými slovami povzbudzovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi.15,32 Sk 11,27; 13,1.15; 15,27 33 Po istom čase sa s bratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vyslali.15,33 Var. + v. 34 Sílas sa rozhodol, že tam ostane, a tak odišiel do Jeruzalema iba Júda. 35 No Pavol a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a zvestovali Pánovo slovo.

Pavlov rozchod s Barnabášom

36 Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: „Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo.“15,36 Sk 4,36
37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek,15,37 Sk 12,12.25 38 ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi.15,38 Sk 13,13 39 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus,15,39 Sk 4,36; 13,4 40 Pavol si zasa vybral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu.15,40 Sk 14,26; 15,27 41 Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi.15,41 Sk 15,23