14. kapitola

Pavol a Barnabáš v Ikóniu

1 V Ikóniu sa stalo to isté: Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov.14,1 Sk 2,47; 11,21; 13,14
2 No Židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom.14,2 Sk 13,45 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky.14,3 Mk 16,20; Sk 5,12; 19,11; 20,32; Heb 2,4 4 Obyvatelia mesta sa rozdelili: jedni držali so Židmi, druhí s apoštolmi. 5 Keď sa pohania aj Židia spolu so svojimi predstavenými rozhodli, že ich zhanobia a ukameňujú,14,5 Sk 14,19; 2Tim 3,11 6 dozvedeli sa o tom a ušli do lykaónskych miest Lystry a Derbe a do okolitého kraja.14,6 Mt 10,23 7 Aj tam zvestovali evanjelium.

Pavol a Barnabáš v Lystre

8 V Lystre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil.14,8 Jn 9,1; Sk 3,2; 9,33
9 Tento muž počul Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený,14,9 Mt 9,28; Sk 3,4 10 povedal mu mocným hlasom: „Postav sa na rovné nohy!“ A on vyskočil a chodil.14,10 Sk 3,6-7 11 Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po lykaónsky: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe!“14,11 Sk 28,6 12 Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. 13 Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. 14 Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali:14,14 Jdt 14,16-17 15 „Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich.14,15 Ex 20,11; Ž 33,6; 121,2; 146,6; Múd 7,3; Sk 3,12; 4,24; 10,26; 1Tes 1,9; Jk 5,17 16 V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami,14,16 Sk 17,30 17 no aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou.“14,17 Ž 147,8; Jer 5,24; Sk 17,23.27; Rim 1,19n 18 Toto hovorili a len-len že utíšili zástupy, aby im neobetovali. 19 Potom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy.14,19 Sk 7,58; 14,5; 17,13; 2Kor 6,9; 11,25; 2Tim 3,11 20 No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe.

Návrat do Antiochie v Sýrii

21 Keď aj tomuto mestu zvestovali evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónia a Antiochie.
22 Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.14,22 Mt 7,14; 10,22; Sk 11,23; 13,43; Rim 5,3-4; 8,17; Ef 3,13; 1Tes 3,3-4; 2Tes 1,4-6; 2Tim 3,12; Heb 10,36 23 A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili.14,23 Sk 1,26; 6,6; 20,32; Tít 1,5 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. 25 Ohlasovali slovo v Perge, zišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili.14,26 Sk 13,1n; 15,40 27 Keď ta prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom.14,27 Sk 11,18; 15,4 28 A dlhší čas ostali s učeníkmi.14,28 Sk 15,35