Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Pavol a Barnabáš v Ikóniu

1 V Ikóniu sa stalo to isté: Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov.
2 No Židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. 4 Obyvatelia mesta sa rozdelili: jedni držali so Židmi, druhí s apoštolmi. 5 Keď sa pohania aj Židia spolu so svojimi predstavenými rozhodli, že ich zhanobia a ukameňujú, 6 dozvedeli sa o tom a ušli do lykaónskych miest Lystry a Derbe a do okolitého kraja. 7 Aj tam zvestovali evanjelium.

Pavol a Barnabáš v Lystre

8 V Lystre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil.
9 Tento muž počul Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, 10 povedal mu mocným hlasom: „Postav sa na rovné nohy!“ A on vyskočil a chodil. 11 Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po lykaónsky: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe!“ 12 Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. 13 Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. 14 Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: 15 „Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. 16 V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, 17 no aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou.“ 18 Toto hovorili a len-len že utíšili zástupy, aby im neobetovali. 19 Potom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. 20 No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe.

Návrat do Antiochie v Sýrii

21 Keď aj tomuto mestu zvestovali evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónia a Antiochie.
22 Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. 23 A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. 25 Ohlasovali slovo v Perge, zišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. 27 Keď ta prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. 28 A dlhší čas ostali s učeníkmi.