13. kapitola

Misia Barnabáša a Saula

1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve vyrastal spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul.13,1 Sk 4,36; 11,20.27; 15,32.35
2 Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal.“13,2 Sk 9,15; 10,19; Ga 1,15 3 Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.13,3 Sk 6,6; 8,17; 14,23

Cesta na Cyprus

4 Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.13,4 Sk 4,36; 10,19; 15,39
5 Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána.13,5 Sk 12,12; 13,14 6 Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Barjezus.13,6 Mt 24,24 7 Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo.13,7 Sk 18,12; 19,38 8 Ale Elymas13,8 Aram. haloma = hebr. chalóm = muž snov, mág., čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery.13,8 Ex 7,11; 2Tim 3,8 9 Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol13,9 Autor bude odteraz po spomenutí Sergia Pavla aj pri Saulovi používať prímenie Pavol z lat. Paulus = malý, nepatrný, ktoré odráža jeho kontakt s pohanským svetom; je dôkazom jeho rímskeho občianstva a niektorí vidia za menom nízku postavu nositeľa. , naplnený Duchom Svätým, uprel naňho zrak13,9 Sir 1,30; 19,26; Sk 2,4 10 a povedal: „Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti! Neprestaneš vari prevracať priame Pánove cesty?13,10 Prís 10,9; 11,20; Oz 14,10; Jn 8,44; Sk 8,21-23; 1Jn 3,8 11 A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.“ Vtom na Elymasa padlo šero a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku.13,11 Jn 9,39; Sk 9,8-9 12 Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.

Účinkovanie v Pizídskej Antiochii

13 Keď sa Pavol a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Perge a Pamfýlie, Ján sa od nich odlúčil a vrátil sa do Jeruzalema.13,13 Sk 12,12; 15,38
14 Oni však išli z Perge ďalej, až došli do Antiochie v Pizídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. 15 Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy poslali odkaz: „Muži, bratia, ak máte pre ľud dajaké slovo povzbudenia13,15 Alt. napomenutia., prehovorte.“13,15 Sk 13,27; 15,21.32 16 Tu Pavol vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: „Izraeliti aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte!13,16 Sk 12,17; 19,33; 21,40; 26,1 17 Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine, a zdvihnutým ramenom ho z nej vyviedol.13,17 Ex 6,1.6; 12,37.41; 14,8; Múd 19,10 18 Ba asi štyridsať rokov znášal ich správanie13,18 Var. ich živil. na púšti.13,18 Ex 16,2.35; Nm 14,34 19 V kanaánskej krajine vyhubil sedem národov, ich krajinu im rozdelil ako dedičné vlastníctvo13,19 Dt 7,1; Joz 14,1-2 20 asi na štyristopäťdesiat rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela.13,20 Sdc 2,16; 1Sam 3,20 21 Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na štyridsať rokov Kíšovho syna Šaula, muža z Benjamínovho kmeňa.13,21 1Sam 8,5; 10,21.24 22 Keď ho potom odstránil, ustanovil im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo: ‚Našiel som Dávida, syna Izaja, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu.‘13,22 1Sam 13,14; 16,12-13; Ž 89,20-21; Iz 44,28; Oz 13,11 23 Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa prisľúbenia Spasiteľa, Ježiša.13,23 2Sam 7,12; Iz 11,1 24 Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia.13,24 Mt 3,1.11 25 Keď Ján napĺňal svoje poslanie, hovoril: ‚Ja nie som ten, za koho ma pokladáte.13,25 Gr. Čo si myslíte o mne? To nie som. Ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať.‘13,25 Mt 3,11; Mk 1,7; Jn 1,20.27 26 Muži, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha! Nám bolo poslané slovo tejto spásy;13,26 Sk 13,46 27 lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky Prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.13,27 Sk 2,14; 3,17 28 Hoci na ňom nenašli nijakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zabiť.13,28 Mt 27,22 29 Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu.13,29 Mt 27,59-60 30 Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych13,30 Sk 3,15 31 a on sa viacero dní zjavoval tým, ktorí prišli spolu s ním z Galiley do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom.13,31 Sk 1,3; 1Kor 15,5-6 32 My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia,13,32 Jer 23,5; Sk 13,23 33 Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.13,33 Ž 2,7; Heb 1,5; 5,5 34 To, že ho vzkriesil z mŕtvych, a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám sväté a verné prísľuby dané Dávidovi.13,34 Iz 55,3 35 Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie.13,35 Ž 16,10 36 Keď Dávid vo vlastnom pokolení poslúžil Božiemu zámeru, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie.13,36 Sdc 2,10; 1Krľ 2,10; Sk 2,29 37 Ten však, ktorého Boh vzkriesil, neuvidel porušenie. 38 Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon.13,38 Sk 5,31; Rim 3,24; Heb 7,19; 9,9; 10,1; 13,20 39 V ňom je ospravedlnený každý, kto verí.13,39 Rim 3,20; 6,7; 10,4 40 Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria Proroci: 41 Vy, čo mnou pohŕdate, čudujte sa a zahyňte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude dakto rozprávať.“13,41 Iz 29,14; Hab 1,5 42 Pri odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. 43 Keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelytov sprevádzalo Pavla a Barnabáša. Oni sa s nimi rozprávali a povzbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti.13,43 Sk 11,23; 14,22; 17,4 44 Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo.13,44 Sk 13,14 45 Keď Židia videli zástupy, zmocnila sa ich žiarlivosť a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol.13,45 Sk 5,17; 14,2; 17,5; 19,9; 1Tes 2,14 46 Pavol a Barnabáš im však hovorili otvorene: „Najprv vy ste museli počuť Božie slovo; keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom.13,46 Ex 32,10; Iz 55,5; Mt 8,11; 10,6; Lk 7,30; Sk 3,26; 13,26; 18,6; Rim 10,19 47 Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.“13,47 Iz 42,6; 49,6; Lk 2,32; Sk 15,14 48 Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.13,48 Sk 11,18 49 Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. 50 Židia však poštvali nábožné a počestné ženy i popredných občanov, podnietili prenasledovanie Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia. 51 Oni však striasli prach zo svojich nôh proti nim a odišli do Ikónia.13,51 Mt 10,14; Lk 9,5; Sk 18,6 52 No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým.