Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Misia Barnabáša a Saula

1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve vyrastal spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul.13,1 Sk 4,36; 11,20.27; 15,32.35
2 Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal.“13,2 Sk 9,15; 10,19; Ga 1,15 3 Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.13,3 Sk 6,6; 8,17; 14,23

Cesta na Cyprus

4 Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.13,4 Sk 4,36; 10,19; 15,39
5 Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána.13,5 Sk 12,12; 13,14 6 Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Barjezus.13,6 Mt 24,24 7 Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo.13,7 Sk 18,12; 19,38 8 Ale Elymas13,8 Aram. haloma = hebr. chalóm = muž snov, mág., čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery.13,8 Ex 7,11; 2Tim 3,8 9 Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol13,9 Autor bude odteraz po spomenutí Sergia Pavla aj pri Saulovi používať prímenie Pavol z lat. Paulus = malý, nepatrný, ktoré odráža jeho kontakt s pohanským svetom; je dôkazom jeho rímskeho občianstva a niektorí vidia za menom nízku postavu nositeľa. , naplnený Duchom Svätým, uprel naňho zrak13,9 Sir 1,30; 19,26; Sk 2,4 10 a povedal: „Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti! Neprestaneš vari prevracať priame Pánove cesty?13,10 Prís 10,9; 11,20; Oz 14,10; Jn 8,44; Sk 8,21-23; 1Jn 3,8 11 A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.“ Vtom na Elymasa padlo šero a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku.13,11 Jn 9,39; Sk 9,8-9 12 Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.

Účinkovanie v Pizídskej Antiochii

13 Keď sa Pavol a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Perge a Pamfýlie, Ján sa od nich odlúčil a vrátil sa do Jeruzalema.13,13 Sk 12,12; 15,38
14 Oni však išli z Perge ďalej, až došli do Antiochie v Pizídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. 15 Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy poslali odkaz: „Muži, bratia, ak máte pre ľud dajaké slovo povzbudenia13,15 Alt. napomenutia., prehovorte.“13,15 Sk 13,27; 15,21.32 16 Tu Pavol vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: „Izraeliti aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte!13,16 Sk 12,17; 19,33; 21,40; 26,1 17 Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine, a zdvihnutým ramenom ho z nej vyviedol.13,17 Ex 6,1.6; 12,37.41; 14,8; Múd 19,10 18 Ba asi štyridsať rokov znášal ich správanie13,18 Var. ich živil. na púšti.13,18 Ex 16,2.35; Nm 14,34 19 V kanaánskej krajine vyhubil sedem národov, ich krajinu im rozdelil ako dedičné vlastníctvo13,19 Dt 7,1; Joz 14,1-2 20 asi na štyristopäťdesiat rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela.13,20 Sdc 2,16; 1Sam 3,20 21 Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na štyridsať rokov Kíšovho syna Šaula, muža z Benjamínovho kmeňa.13,21 1Sam 8,5; 10,21.24 22 Keď ho potom odstránil, ustanovil im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo: ‚Našiel som Dávida, syna Izaja, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu.‘13,22 1Sam 13,14; 16,12-13; Ž 89,20-21; Iz 44,28; Oz 13,11 23 Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa prisľúbenia Spasiteľa, Ježiša.13,23 2Sam 7,12; Iz 11,1 24 Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia.13,24 Mt 3,1.11 25 Keď Ján napĺňal svoje poslanie, hovoril: ‚Ja nie som ten, za koho ma pokladáte.13,25 Gr. Čo si myslíte o mne? To nie som. Ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať.‘13,25 Mt 3,11; Mk 1,7; Jn 1,20.27 26 Muži, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha! Nám bolo poslané slovo tejto spásy;13,26 Sk 13,46 27 lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky Prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.13,27 Sk 2,14; 3,17 28 Hoci na ňom nenašli nijakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zabiť.13,28 Mt 27,22 29 Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu.13,29 Mt 27,59-60 30 Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych13,30 Sk 3,15 31 a on sa viacero dní zjavoval tým, ktorí prišli spolu s ním z Galiley do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom.13,31 Sk 1,3; 1Kor 15,5-6 32 My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia,13,32 Jer 23,5; Sk 13,23 33 Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.13,33 Ž 2,7; Heb 1,5; 5,5 34 To, že ho vzkriesil z mŕtvych, a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám sväté a verné prísľuby dané Dávidovi.13,34 Iz 55,3 35 Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie.13,35 Ž 16,10 36 Keď Dávid vo vlastnom pokolení poslúžil Božiemu zámeru, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie.13,36 Sdc 2,10; 1Krľ 2,10; Sk 2,29 37 Ten však, ktorého Boh vzkriesil, neuvidel porušenie. 38 Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon.13,38 Sk 5,31; Rim 3,24; Heb 7,19; 9,9; 10,1; 13,20 39 V ňom je ospravedlnený každý, kto verí.13,39 Rim 3,20; 6,7; 10,4 40 Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria Proroci: 41 Vy, čo mnou pohŕdate, čudujte sa a zahyňte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude dakto rozprávať.“13,41 Iz 29,14; Hab 1,5 42 Pri odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. 43 Keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelytov sprevádzalo Pavla a Barnabáša. Oni sa s nimi rozprávali a povzbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti.13,43 Sk 11,23; 14,22; 17,4 44 Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo.13,44 Sk 13,14 45 Keď Židia videli zástupy, zmocnila sa ich žiarlivosť a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol.13,45 Sk 5,17; 14,2; 17,5; 19,9; 1Tes 2,14 46 Pavol a Barnabáš im však hovorili otvorene: „Najprv vy ste museli počuť Božie slovo; keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom.13,46 Ex 32,10; Iz 55,5; Mt 8,11; 10,6; Lk 7,30; Sk 3,26; 13,26; 18,6; Rim 10,19 47 Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.“13,47 Iz 42,6; 49,6; Lk 2,32; Sk 15,14 48 Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.13,48 Sk 11,18 49 Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. 50 Židia však poštvali nábožné a počestné ženy i popredných občanov, podnietili prenasledovanie Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia. 51 Oni však striasli prach zo svojich nôh proti nim a odišli do Ikónia.13,51 Mt 10,14; Lk 9,5; Sk 18,6 52 No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým.