12. kapitola

Jakubova smrť a Petrovo uväznenie

1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi a robil im zle.
2 Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba,12,2 Mt 20,22-23 3 a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov.12,3 Lk 3,20; Sk 24,27 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud.12,4-10 Sk 5,18-2312,4 Sk 16,24 5 Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa zaňho ustavične modlila k Bohu.12,5 Jdt 4,9; Jk 5,16

Petrovo zázračné vyslobodenie

6 V tú noc, keď sa ho Herodes chystal predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami, a aj predo dvermi boli strážnici, ktorí strážili väzenie.
7 Zrazu zastal pri ňom Pánov anjel a v cele zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: „Rýchlo vstaň!“ Reťaze mu spadli z rúk12,7 1Krľ 19,5-7; Sk 5,19; 16,26 8 a anjel mu povedal: „Opáš sa a obuj si sandále.“ Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: „Prehoď si plášť a poď za mnou!“ 9 Peter vyšiel teda von a šiel za ním; ani nevedel, že to, čo sa dialo prostredníctvom anjela, je skutočnosť. Domnieval sa, že má videnie. 10 Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel zmizol.12,10 Sk 16,24.26 11 Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: „Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky, aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud.“12,11 Ž 91,11; Dan 6,23; Lk 15,17 12 S tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Bolo tam mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili.12,12 Sk 11,25; 13,5.13; 15,37; Flm 24 13 Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von slúžka menom Rodé a načúvala.12,13 Sk 16,16 14 Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter.12,14 Mt 13,44; Lk 24,41 15 Oni jej povedali: „Šalieš?!“ No ona trvala na tom, že je to tak. Oni však povedali: „To je jeho anjel.“12,15 Mt 14,26; 18,10; Sk 26,24 16 Peter však neprestával búchať. Keď otvorili, uvideli ho a boli celí bez seba. 17 Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia. Napokon dodal: „Oznámte to Jakubovi a bratom.“ Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto.12,17 Sk 13,16; 15,13; 21,18; 1Kor 15,7; Ga 1,19 18 Keď sa rozvidnilo, medzi vojakmi vypukol nemalý poplach. Nevedeli, čo sa stalo s Petrom.12,18 Sk 5,21-24 19 Herodes ho dal hľadať, a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť12,19 T. j. na popravu.. Potom odišiel z Judska do Cézarey a tam zostal.12,19 Sk 16,27

Herodesova smrť

20 Herodes bol veľmi nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov, ale oni svorne prišli za ním, a keď získali na svoju stranu kráľovho komorníka Blasta, prosili ho o zmierenie, lebo ich kraj dostával potraviny z kráľovského územia.12,20 1Krľ 5,9.11; Ez 27,17
21 V určený deň sa Herodes obliekol do kráľovského rúcha, sadol si na tribúnu a prehovoril k nim. 22 Ľud hlasno kričal: „Hlas boha, nie človeka!“12,22 Ez 28,2; Sir 48,21; 1Mak 7,41 23 V tej chvíli ho však zasiahol Pánov anjel za to, že nevzdal Bohu slávu. Skonal rozožratý červami.12,23 Dan 5,20; Jdt 16,17; 2Mak 9,9 24 Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa.12,24 Iz 55,11; Sk 2,47; 6,7; Kol 1,6 25 Keď sa Barnabáš a Saul po skončení služby vrátili do Jeruzalema12,25 Var. z Jeruzalema do Antiochie., vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek.12,25 Sk 4,36; 11,29-30; 12,12