11. kapitola

Petrova správa cirkvi v Jeruzaleme

1 Medzitým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania.11,1 Sk 8,14; Ef 3,1
2 Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných:11,2 Sk 10,45; 15,5 3 „Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi.“11,3 Sk 10,28; Ga 2,12; Ef 2,11 4 Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 „Bol som v meste Joppe, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plachta, spustená za štyri rohy a prišla až ku mne.11,5-7 Sk 10,9-48 6 Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá, divú zver, plazy a nebeské vtáky. 7 Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘ 8 Odpovedal som: ‚To nie, Pane. Veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté.‘11,8 Lv 11,2; Mt 15,11 9 Ale hlas z neba mi druhý raz povedal: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.‘ 10 Toto sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko zasa zodvihlo do neba. 11 Hneď nato pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cézarey.11,11 Sk 10,17 12 A Duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mnou išli aj títo šiesti bratia. Vošli sme do domu toho muža. 13 On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa tam postavil a povedal: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona, prímením Peter. 14 On ti povie slová, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom.‘11,14 Sk 16,31 15 Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás.11,15 Sk 2,4 16 Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.‘11,16 Iz 44,3; Joel 3,1; Mt 3,11; Jn 14,16; Sk 1,5 17 Ak im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu?“11,17 Sk 15,8; Ga 3,2 18 Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac: „Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.“11,18 Múd 12,19; Lk 2,20; Sk 5,31; 13,46-48; 14,27; 15,12; 21,14

Založenie cirkvi v Antiochii

19 Medzitým tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no Božie slovo neohlasovali nikomu, iba Židom.11,19 Sk 8,1.4; 27,3
20 Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom11,20 Var. helenistom. a zvestovali im Pána Ježiša.11,20 Sk 2,47; 10,36; 13,1 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.11,21 Jn 8,30; Sk 2,47 22 Dopočula sa o tom aj jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša.11,22 Sk 8,14; 10,1 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci,11,23 Sk 13,43; 14,22 24 lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký zástup.11,24 Sk 2,47; 6,5 25 Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Saula,11,25 Sk 9,11.27.30 26 a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok sa schádzali v tamojšej cirkvi a učili veľký zástup. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.11,26 Ga 2,11 27 V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci.11,27 Sk 13,1; 15,32 28 Jeden z nich, menom Agabos, vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia.11,28 Sk 10,19; 18,2; 21,10 29 Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku.11,29 Sk 12,25; 24,17; Rim 15,25-28; 1Kor 16,1-2; 2Kor 8,6.12; Ga 2,10 30 Urobili teda zbierku a po Barnabášovi a Saulovi ju poslali starším.11,30 Sk 4,36; 12,25; 15,2; Ga 2,1