Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Petrova správa cirkvi v Jeruzaleme

1 Medzitým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania.
2 Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných: 3 „Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi.“ 4 Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 „Bol som v meste Joppe, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plachta, spustená za štyri rohy a prišla až ku mne. 6 Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá, divú zver, plazy a nebeské vtáky. 7 Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘ 8 Odpovedal som: ‚To nie, Pane. Veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté.‘ 9 Ale hlas z neba mi druhý raz povedal: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.‘ 10 Toto sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko zasa zodvihlo do neba. 11 Hneď nato pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cézarey. 12 A Duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mnou išli aj títo šiesti bratia. Vošli sme do domu toho muža. 13 On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa tam postavil a povedal: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona, prímením Peter. 14 On ti povie slová, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom.‘ 15 Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás. 16 Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.‘ 17 Ak im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu?“ 18 Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac: „Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.“

Založenie cirkvi v Antiochii

19 Medzitým tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no Božie slovo neohlasovali nikomu, iba Židom.
20 Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a zvestovali im Pána Ježiša. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. 22 Dopočula sa o tom aj jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, 24 lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký zástup. 25 Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Saula, 26 a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok sa schádzali v tamojšej cirkvi a učili veľký zástup. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi. 27 V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. 28 Jeden z nich, menom Agabos, vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia. 29 Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku. 30 Urobili teda zbierku a po Barnabášovi a Saulovi ju poslali starším.