Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Peter a Kornélius

1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italika.
2 Bol zbožný a bohabojný, on, aj celý jeho dom. Dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. 3 Raz okolo deviatej hodiny mal videnie: Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho: „Kornélius!“ 4 On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: „Čo je, Pane?“ Anjel povedal: „Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. 5 Teraz pošli do Joppe mužov, pozvi Šimona, prímením Peter. 6 Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori.“ 7 Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Kornélius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. 8 Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy. 9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny na strechu domu modliť sa. 10 Keď vyhladol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. 11 Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so štyrmi rohmi. 12 Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, ako aj nebeského vtáctva. 13 Tu k nemu zaznel hlas: „Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!“ 14 Peter na to povedal: „To nie, Pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté.“ 15 Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: „Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným.“ 16 Toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. 17 Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius, a vypytovali sa na Šimonov dom. 18 Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon, prímením Peter. 19 Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, Duch mu povedal: „Pozri, hľadajú ťa traja muži. 20 Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal.“ 21 Peter zišiel k mužom a povedal: „Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli?“ 22 Muži mu odpovedali: „Stotník Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slová.“ 23 Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Joppe. 24 Na ďalší deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. 25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. 26 Ale Peter ho zodvihol so slovami: „Vstaň! Aj ja som len človek.“ 27 Zhováral sa s ním a tak vošiel do domu, kde našiel veľa zhromaždených. 28 Povedal im: „Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom alebo ho navštevovať. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. 29 Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, načo ste ma pozvali.“ 30 Kornélius povedal: „Pred štyrmi dňami, práve v túto hodinu, čiže o deviatej, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v honosnom odeve 31 a povedal: ‚Kornélius! Tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori.‘ 33 Hneď som teda poslal po teba, a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán.“

Petrova reč v Kornéliovom dome

34 Peter sa teda ujal slova a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,
35 ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. 36 Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. 37 Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. 38 Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním. 39 A my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. 40 Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať sa, 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní. 42 Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydali svedectvo, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. 43 O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“

Pohania prijímajú Ducha Svätého

44 Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč.
45 Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. 46 Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal: 47 „Či môže dakto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my?“ 48 A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal.