Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Peter a Kornélius

1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italika10,1 T. j. z oblasti dnešného Talianska..10,1 Mt 8,5; Sk 27,1
2 Bol zbožný a bohabojný, on, aj celý jeho dom. Dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu.10,2 Dan 4,24; Tob 12,8; Lk 7,5; Sk 10,22 3 Raz okolo deviatej hodiny10,3 T. j. okolo tretej popoludní. mal videnie: Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho: „Kornélius!“10,3 Lk 1,11; Sk 3,1; 9,10; 10,30 4 On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: „Čo je, Pane?“ Anjel povedal: „Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal10,4 Dosl. na pripomienku.. 5 Teraz pošli do Joppe mužov, pozvi Šimona, prímením Peter. 6 Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori.“10,6 Sk 9,43; 9,6 7 Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Kornélius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení.10,7 Mt 8,9 8 Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy. 9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny10,9 T. j. okolo poludnia. na strechu domu modliť sa.10,9-48 Sk 11,5-1710,9 Sk 3,1 10 Keď vyhladol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. 11 Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so štyrmi rohmi.10,11 Lk 13,29; Sk 7,56 12 Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, ako aj nebeského vtáctva. 13 Tu k nemu zaznel hlas: „Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!“ 14 Peter na to povedal: „To nie, Pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté.“10,14 Lv 11; Dt 14,3; Ez 4,14 15 Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: „Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným.“10,15 Mt 15,11; Rim 14,14; Ga 2,12; 1Tim 4,4 16 Toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. 17 Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius, a vypytovali sa na Šimonov dom.10,17 Sk 9,10 18 Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon, prímením Peter. 19 Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, Duch mu povedal: „Pozri, hľadajú ťa traja10,19 Var. dvaja. muži.10,19 Jn 14,26; Sk 9,10; 11,28; 13,2.4; 15,28; 16,6-7; 20,23 20 Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal.“10,20 Sk 11,12; 15,7 21 Peter zišiel k mužom a povedal: „Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli?“10,21 Jn 18,4-7 22 Muži mu odpovedali: „Stotník Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slová.“10,22 1Mak 10,25; 11,30-33; Lk 7,4-5; Sk 10,2 23 Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Joppe. 24 Na ďalší deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. 25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal.10,25 Mt 8,8 26 Ale Peter ho zodvihol so slovami: „Vstaň! Aj ja som len človek.“10,26 Sk 14,15; Zj 19,10 27 Zhováral sa s ním a tak vošiel do domu, kde našiel veľa zhromaždených. 28 Povedal im: „Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom alebo ho navštevovať. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek.10,28 Gn 43,32; Jn 4,9; Sk 11,3; Ga 2,12 29 Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, načo ste ma pozvali.“ 30 Kornélius povedal: „Pred štyrmi dňami, práve v túto hodinu, čiže o deviatej10,30 T. j. o tretej popoludní., keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v honosnom odeve10,30 Sk 1,10; 10,3 31 a povedal: ‚Kornélius! Tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny.10,31 2Mak 11,8 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori.‘ 33 Hneď som teda poslal po teba, a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán.“

Petrova reč v Kornéliovom dome

34 Peter sa teda ujal slova a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,10,34 Dt 10,17; 2Krn 19,7; Jób 34,19; Sir 35,15; Jn 10,16; Rim 2,11; 10,12; Ga 2,6; 1Pt 1,17
35 ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.10,35 Iz 56,6 36 Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých.10,36 Ž 107,20; Iz 52,6; Nah 2,1; Rim 10,12; Ef 2,17 37 Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján.10,37 Múd 6,7; 8,3; Mt 4,12-17 38 Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním.10,38 Iz 61,1; Mt 3,16; Lk 4,18; 13,16; Sk 4,27; 1Jn 2,27 39 A my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili.10,39 Dt 21,22; Sk 1,8; 2,23; 5,30; Ga 3,13 40 Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať sa,10,40 1Kor 15,4-7 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní.10,41 Lk 24,30.43; Jn 14,19.22; 21,13; Sk 1,4.22; 1Kor 15,5 42 Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydali svedectvo, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych.10,42 Sk 17,31; Rim 2,16; 14,9-10; 2Kor 5,10; 2Tim 4,1; 1Pt 4,5 43 O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“10,43 Iz 33,24; 53,5n; Jer 31,34; Dan 9,24; Sk 5,31; 13,38

Pohania prijímajú Ducha Svätého

44 Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč.10,44 Sk 4,31
45 Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. 46 Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal:10,46 Mk 16,17; Sk 2,4; 19,6 47 „Či môže dakto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my?“10,47 Mt 3,11; Sk 8,16.36; 15,8 48 A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal.10,48 Jn 4,40; Sk 1,5; 2,38; 1Kor 1,17
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk