10. kapitola

Peter a Kornélius

1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italika10,1 T. j. z oblasti dnešného Talianska..10,1 Mt 8,5; Sk 27,1
2 Bol zbožný a bohabojný, on, aj celý jeho dom. Dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu.10,2 Dan 4,24; Tob 12,8; Lk 7,5; Sk 10,22 3 Raz okolo deviatej hodiny10,3 T. j. okolo tretej popoludní. mal videnie: Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho: „Kornélius!“10,3 Lk 1,11; Sk 3,1; 9,10; 10,30 4 On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: „Čo je, Pane?“ Anjel povedal: „Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal10,4 Dosl. na pripomienku.. 5 Teraz pošli do Joppe mužov, pozvi Šimona, prímením Peter. 6 Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori.“10,6 Sk 9,43; 9,6 7 Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Kornélius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení.10,7 Mt 8,9 8 Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy. 9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny10,9 T. j. okolo poludnia. na strechu domu modliť sa.10,9-48 Sk 11,5-1710,9 Sk 3,1 10 Keď vyhladol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. 11 Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so štyrmi rohmi.10,11 Lk 13,29; Sk 7,56 12 Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, ako aj nebeského vtáctva. 13 Tu k nemu zaznel hlas: „Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!“ 14 Peter na to povedal: „To nie, Pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté.“10,14 Lv 11; Dt 14,3; Ez 4,14 15 Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: „Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným.“10,15 Mt 15,11; Rim 14,14; Ga 2,12; 1Tim 4,4 16 Toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. 17 Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius, a vypytovali sa na Šimonov dom.10,17 Sk 9,10 18 Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon, prímením Peter. 19 Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, Duch mu povedal: „Pozri, hľadajú ťa traja10,19 Var. dvaja. muži.10,19 Jn 14,26; Sk 9,10; 11,28; 13,2.4; 15,28; 16,6-7; 20,23 20 Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal.“10,20 Sk 11,12; 15,7 21 Peter zišiel k mužom a povedal: „Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli?“10,21 Jn 18,4-7 22 Muži mu odpovedali: „Stotník Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slová.“10,22 1Mak 10,25; 11,30-33; Lk 7,4-5; Sk 10,2 23 Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Joppe. 24 Na ďalší deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. 25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal.10,25 Mt 8,8 26 Ale Peter ho zodvihol so slovami: „Vstaň! Aj ja som len človek.“10,26 Sk 14,15; Zj 19,10 27 Zhováral sa s ním a tak vošiel do domu, kde našiel veľa zhromaždených. 28 Povedal im: „Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom alebo ho navštevovať. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek.10,28 Gn 43,32; Jn 4,9; Sk 11,3; Ga 2,12 29 Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, načo ste ma pozvali.“ 30 Kornélius povedal: „Pred štyrmi dňami, práve v túto hodinu, čiže o deviatej10,30 T. j. o tretej popoludní., keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v honosnom odeve10,30 Sk 1,10; 10,3 31 a povedal: ‚Kornélius! Tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny.10,31 2Mak 11,8 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori.‘ 33 Hneď som teda poslal po teba, a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán.“

Petrova reč v Kornéliovom dome

34 Peter sa teda ujal slova a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,10,34 Dt 10,17; 2Krn 19,7; Jób 34,19; Sir 35,15; Jn 10,16; Rim 2,11; 10,12; Ga 2,6; 1Pt 1,17
35 ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.10,35 Iz 56,6 36 Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých.10,36 Ž 107,20; Iz 52,6; Nah 2,1; Rim 10,12; Ef 2,17 37 Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján.10,37 Múd 6,7; 8,3; Mt 4,12-17 38 Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním.10,38 Iz 61,1; Mt 3,16; Lk 4,18; 13,16; Sk 4,27; 1Jn 2,27 39 A my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili.10,39 Dt 21,22; Sk 1,8; 2,23; 5,30; Ga 3,13 40 Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať sa,10,40 1Kor 15,4-7 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní.10,41 Lk 24,30.43; Jn 14,19.22; 21,13; Sk 1,4.22; 1Kor 15,5 42 Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydali svedectvo, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych.10,42 Sk 17,31; Rim 2,16; 14,9-10; 2Kor 5,10; 2Tim 4,1; 1Pt 4,5 43 O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“10,43 Iz 33,24; 53,5n; Jer 31,34; Dan 9,24; Sk 5,31; 13,38

Pohania prijímajú Ducha Svätého

44 Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč.10,44 Sk 4,31
45 Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. 46 Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal:10,46 Mk 16,17; Sk 2,4; 19,6 47 „Či môže dakto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my?“10,47 Mt 3,11; Sk 8,16.36; 15,8 48 A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal.10,48 Jn 4,40; Sk 1,5; 2,38; 1Kor 1,17