Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Narodenie Samsona

1 Izraeliti potom znova páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, takže Hospodin ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov.13,1 Joz 13,2n; Sdc 3,12; 6,1
2 Bol istý muž z Corey, z rodu Dánovcov, menom Manóach. Jeho žena bola neplodná a nerodila.13,2 Gn 11,30; 25,21; 29,31; Joz 15,33; 1Sam 1,2; Lk 1,7 3 Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal: „Pozri, si neplodná, nerodila si; no predsa počneš a porodíš syna. 4 Preto dávaj pozor, nepi víno ani nijaký opojný nápoj a nejedz nič nečisté. 5 Veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa britva nesmie dotknúť. Chlapec bude Božím zasvätencom13,5 Dosl. Božím nazirejom. od života matky. On začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov.“13,5 Nm 6,2-21; 1Sam 1,11 6 Žena to šla oznámiť svojmu mužovi. Povedala: „Prišiel ku mne Boží muž. Vyzeral ako Boží anjel a vzbudzoval bázeň. Neopýtala som sa ho, odkiaľ je a on mi nepovedal svoje meno. 7 Povedal mi však: ‚Počneš a porodíš syna. Preto nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Chlapec bude Božím zasvätencom od svojho narodenia až do smrti.‘“ 8 Manóach sa modlil k Hospodinovi: „Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si poslal, príde ešte raz k nám! Nech nás poučí, ako máme zaobchádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť“. 9 Boh splnil Manóachovu prosbu. Boží anjel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž Manóach nebol s ňou. 10 Žena bežala oznámiť to svojmu mužovi. Povedala mu: „Zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne.“ 11 Manóach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: „Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu?“ Ten mu odvetil: „Som.“ 12 Manóach sa opýtal: „Keď sa splní tvoje slovo, ako má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť?“ 13 Anjel Hospodina odpovedal Manóachovi: „Nech sa žena chráni všetkého, na čo som ju upomínal: 14 Nech nepije nič, čo pochádza z viničného kmeňa, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech neje nič nečisté, nech dodržiava všetko, čo som jej prikázal.“13,14 Sdc 13,4 15 Manóach povedal Hospodinovmu anjelovi: „Chceli by sme ťa zdržať a pripraviť ti kozľa.“13,15 Sdc 6,18 16 Hospodinov anjel však Manóachovi odpovedal: „Keby si ma aj zdržal, nejedol by som z tvojho jedla. No ak pripravíš spaľovanú obetu Hospodinovi, prines ju.“ Manóach totiž nevedel, že je to Hospodinov anjel, 17 preto sa spýtal Hospodinovho anjela: „Ako sa voláš? Keď sa tvoje slová splnia, chceli by sme ti prejaviť poctu.“13,17-18 Gn 32,30; Zj 19,12 18 Hospodinov anjel mu odpovedal: „Prečo sa pýtaš na moje meno? Je tajomné.“ 19 Manóach vzal kozľa i pokrmovú obetu a obetoval to na skale Hospodinovi, ktorý pred Manóachom a jeho ženou urobil predivnú vec: 20 Keď plameň z oltára vystupoval k nebu, vzniesol sa Hospodinov anjel v plameni oltára hore. Pri pohľade na to Manóach a jeho žena padli tvárou na zem.13,20 Lv 9,24; Sdc 6,21; Ez 1,28; Zj 1,17 21 Hospodinov anjel sa Manóachovi ani jeho žene už nikdy nezjavil. Vtedy si Manóach uvedomil, že to bol Hospodinov anjel. 22 Manóach povedal svojej žene: „Určite zomrieme, lebo sme videli Boha.“13,22 Ex 33,20; Iz 6,5; Jn 1,18 23 Jeho žena mu však povedala: „Keby nás Hospodin hodlal zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obetu. Nebol by nám to všetko ukázal ani by nám teraz nebol niečo také oznámil.“ 24 Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Hospodin ho požehnával.13,24 Gn 24,1; 35,9; 1Sam 3,19; Heb 11,32 25 Hospodinov duch začal v ňom pôsobiť v Machane-Dáne medzi Coreou a Eštaólom.13,25 Joz 19,41; Sdc 3,9n; 6,34; 11,29; 14,6.19; 15,14; 18,12; 1Sam 16,13