10. kapitola

Tola a Jaír

1 Na záchranu Izraela po Abimelechovi povstal Jissachárovec Tola, syn Puvvu, syna Doda. Sídlil v Šamíre na Efrajimskom pohorí.10,1 Gn 46,13; Nm 26,23; 1Krn 7,1
2 Súdil Izrael dvadsaťtri rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šamíre. 3 Po ňom povstal Gileádovec Jaír a súdil Izrael dvadsaťdva rokov.10,3 Nm 32,41; Dt 3,14; Joz 13,30 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osloch. Mali tridsať miest. Tie sa dodnes volajú Chavvót-Jaír a ležia v kraji Gileád.10,4 Sdc 12,14; 1Krľ 4,13; 1Krn 2,23 5 Keď Jaír zomrel, pochovali ho v Kamóne.

Ammónčania utláčajú Izraelitov

6 Izraeliti znova páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Slúžili baalom a aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Ammónčanov, bohom Sidončanov, bohom Moábčanov a bohom Filištíncov. Hospodina opustili a neslúžili mu.10,6 Sdc 2,11.13; 3,7.12; 1Krľ 11,5.7; Ezd 9,1
7 Vtedy vzbĺkol Hospodinov hnev proti Izraelitom a vydal ich napospas Filištíncom a Ammónčanom. 8 Tí v tom čase znepokojovali a utláčali Izraelitov. Osemnásť rokov sužovali všetkých Izraelitov za Jordánom, v krajine Amorejčanov v Gileáde.10,8 Nm 21,21-24 9 Ammónčania dokonca prešli cez Jordán bojovať proti Júdovcom, Benjamínovcom i proti Efrajimovcom. Na Izraelitov doľahla veľká tieseň. 10 Izraeliti znova volali k Hospodinovi: „Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme baalom.“10,10 1Sam 12,10 11 Hospodin však Izraelitom odpovedal: „Či som vás nevyslobodil z moci Egypťanov, Amorejčanov, Ammónčanov, Filištíncov, 12 Sidončanov, Amalékov a Midjánčanov, ktorí vás utláčali? Volávali ste ku mne a ja som vás vyslobodzoval z ich moci. 13 Vy ste ma však znova opustili a slúžili ste iným bohom. Preto vás už nebudem vyslobodzovať. 14 Choďte a volajte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás vyslobodia v čase vášho súženia!“10,14 Dt 32,37n; Sdc 6,8-10; Jer 2,28 15 Izraeliti odpovedali Hospodinovi: „Zhrešili sme, nalož s nami ako uznáš za vhodné, len dnes nás zachráň.“ 16 Odstránili spomedzi seba cudzích bohov a slúžili Hospodinovi a ten už nevládal hľadieť na utrpenie Izraela.10,16 Gn 35,2; Joz 24,23; Sdc 2,18 17 Keď sa Ammónčania pozvolávali a utáborili v Gileáde, Izraeliti sa zhromaždili a utáborili v Micpe.10,17 Gn 31,49; Sdc 11,29 18 Ľud i kniežatá Gileádu sa navzájom dohodli: „Kto začne bojovať proti Ammónčanom, bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.“10,18 Sdc 11,6-11