Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Abimelechova hrôzovláda

1 Jerubbaalov syn Abimelech odišiel do Síchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celému rodu domu otca svojej matky:9,1 Sdc 8,31; 1Krľ 12,20
2 „Dôrazne sa spýtajte všetkých občanov Síchemu: ‚Čo je pre vás lepšie? Či to, aby sedemdesiat mužov, všetci synovia Jerubbaala, panovalo nad vami, alebo aby nad vami vládol jeden muž? Pamätajte, že som z vašich kostí a z vášho tela!‘“ 3 Toto všetko povedali o ňom bratia jeho matky všetkým občanom Síchemu, ktorých srdce sa priklonilo k Abimelechovi. Povedali si: „Je to náš brat.“ 4 Odovzdali mu sedemdesiat šeklov striebra z chrámu Baal-Beríta. Abimelech si za ne najal naničhodných a bezohľadných mužov, čo sa k nemu pridali.9,4 Sdc 8,30.33; 9,46; 11,3 5 Vošiel do domu svojho otca v Ofre a na jednom kameni pozabíjal sedemdesiat mužov, všetko svojich bratov, synov Jerubbaala. Zostal len Jerubbaalov najmladší syn Jotám, lebo sa skryl. 6 Potom sa zhromaždili všetci občania Síchemu a všetci z Bét-Milló, odišli a pri posvätnom dube s posvätným stĺpom v Sícheme vyhlásili Abimelecha za kráľa.9,6 Gn 12,6; 35,4; Joz 24,26

Jotámova bájka

7 Keď to oznámili Jotámovi, odišiel, postavil sa na temeno vrchu Gerizím, hlasno zavolal a povedal im: „Počúvajte ma občania Síchemu a vás vypočuje Boh!9,7 Dt 11,29; Joz 8,33
8 Zišli sa spolu stromy, aby si nad sebou pomazali kráľa. Vyzvali olivu: Kraľuj nad nami! 9 Oliva im však odvetila: Mám sa zrieknuť svojho oleja, ktorým sa uctievajú bohovia i ľudia, a vyvyšovať sa nad stromami? 10 Stromy potom vyzvali figovník: Poď a kraľuj nám ty! 11 Figovník im však odpovedal: Mám sa vzdať svojej sladkosti a svojich skvelých plodov a vyvyšovať sa nad stromami? 12 Stromy potom povedali viniču: Poď a kraľuj nám ty! 13 Vinič im však povedal: Mám sa vzdať svojho muštu, ktorý obveseľuje bohov i ľudí, a vyvyšovať sa nad stromami?9,13 Ž 104,15 14 Potom všetky stromy oslovili bodliak: Poď a kraľuj nám ty!9,14 2Krľ 14,9 15 Bodliak povedal stromom: Ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad sebou, poďte sa skryť v mojej tôni. No ak nie, nech z bodliaka vyšľahne oheň a strávi libanonské cédre! 16 Konali ste teda verne a statočne, keď ste si za kráľa ustanovili Abimelecha? Správali ste sa dobre k Jerubbaalovi a jeho domu? Zaobchádzali ste s ním, ako si zaslúžil? 17 Môj otec totiž bojoval za vás s nasadením vlastného života a zachránil vás z rúk Midjánčanov. 18 Vy ste však dnes povstali proti domu môjho otca, povraždili ste jeho synov, sedemdesiat mužov na jednom kameni, a ustanovili ste Abimelecha, syna jeho slúžky, za kráľa nad občanmi Síchemu, lebo je vaším bratom. 19 Ak ste dnes verne a statočne naložili s Jerubbaalom a jeho domom, radujte sa z Abimelecha a on nech sa raduje z vás. 20 Ak nie, nech z Abimelecha vyšľahne oheň a strávi občanov Síchemu a Bét-Milló, nech z občanov Síchemu a Bét-Milló vyšľahne oheň a strávi Abimelecha!“9,20 Sdc 9,15.57 21 Potom Jotám ušiel, aby unikol svojmu bratovi Abimelechovi a usadil sa v Beére.

Vzbura v Sícheme

22 Abimelech panoval nad Izraelom tri roky.
23 Potom Boh poslal zlého ducha medzi Abimelecha a občanov Síchemu. Občania Síchemu zradili Abimelecha.9,23 1Sam 16,14; 18,10; 19,9; 1Krľ 22,23; 2Tes 2,11 24 Násilie na sedemdesiatich Jerubbaalových synoch a ich krv dopadli na Abimelecha, ich brata, ktorý ich povraždil, ako aj na občanov Síchemu, ktorí mu pomáhali pobiť svojich bratov.9,24 Gn 9,6; 1Krľ 2,32 25 Občania Síchemu postavili proti nemu na vrchoch zálohy ľudí, ktorí olupovali každého, kto prešiel po ceste popri nich, o čom sa Abimelech dozvedel. 26 Vtedy prišiel Gaal, syn Ebeda, so svojimi bratmi a usadil sa v Sícheme. Občania Síchemu mu prejavili dôveru. 27 Raz vyšli na pole, vo viniciach oberali hrozno, lisovali ho, usporiadali slávnosť a vošli do chrámu svojho boha. Jedli, pili a preklínali Abimelecha. 28 Ebedov syn Gaal sa pýtal: „Kto je Abimelech v porovnaní so Síchemom, aby sme slúžili Abimelechovi? Či nie je Jerubbaalovým synom a Zebul jeho správcom? Slúžte radšej mužom Šechemovho otca Chamóra. Prečo by sme mali slúžiť my?9,28 Gn 33,19; 34,2.6 29 Keby som mal tento ľud v moci, odstránil by som Abimelecha.“ Vyzval Abimelecha: „Rozmnož počet svojho vojska a bojuj!“ 30 Keď veliteľ mesta Zebul počul slová Ebedovho syna Gaala, vzbĺkol jeho hnev. 31 Tajne poslal poslov k Abimelechovi do Arumy s odkazom: „Pozri, Ebedov syn Gaal a jeho bratia prišli do Síchemu a búria mesto proti tebe. 32 Teraz v noci vstaň i so svojimi ľuďmi a ukry sa na poli do zálohy! 33 Ráno pri východe slnka napadni mesto! Keď potom Gaal vytiahne so svojimi ľuďmi proti tebe, nalož s ním podľa okolností, aké sa naskytnú.“ 34 Abimelech vstal ešte v noci so všetkými, čo boli s ním, a postavil proti Síchemu zálohy v štyroch oddieloch. 35 Keď Ebedov syn Gaal vyšiel a postavil sa ku vchodu mestskej brány, vystúpil Abimelech so svojimi mužmi zo zálohy. 36 Keď Gaal videl ten ľud, povedal Zebulovi: „Pozri, nejaký ľud zostupuje z vrchov.“ Zebul mu odporoval: „Tôňa vrchov sa ti zdá, že sú to muži.“ 37 Gaal však pokračoval v reči: „Pozri, nejakí muži schádzajú z vyvýšeného stredu zeme a jeden oddiel prichádza od Duba veštcov.“ 38 Vtedy mu Zebul povedal: „Kde sú teraz tvoje reči? Veď si vravel: ‚Kto je Abimelech, aby sme mu slúžili.‘ Toto je ľud, ktorým si pohŕdal. Teraz vyjdi a bojuj proti nemu!“ 39 Gaal teda vyrazil v čele síchemských obyvateľov, aby bojoval proti Abimelechovi. 40 Abimelech ho však zahnal na útek. Popadalo mnoho prebodnutých až ku vchodu mestskej brány. 41 Abimelech teda zostal v Arume. Zebul vyhnal Gaala i jeho bratov, takže už nesmeli bývať v Sícheme. 42 Na druhý deň ľud vyšiel do poľa. Oznámili to Abimelechovi. 43 Ten vzal svojich ľudí, utvoril z nich tri oddiely a tie rozostavil do zálohy na poli. Keď videl, že ľudia vyšli z mesta, prepadol ich a pobil. 44 Abimelech a oddiely, ktoré boli s ním, zaútočili a obsadili vchod do mestskej brány. Dva oddiely prepadli tých, čo boli na poli, a pobili ich. 45 Potom Abimelech celý deň bojoval proti mestu a dobyl ho. Ľud v ňom povraždil, mesto zrúcal a posypal soľou. 46 Keď to obyvatelia síchemskej bašty počuli, vošli do chrámových úkrytov El-Beríta9,46 Hebr. El-Berít = Boh zmluvy..9,46 Sdc 8,33; 9,4 47 Abimelechovi oznámili, že sa tam zhromaždili všetci obyvatelia síchemskej bašty. 48 Abimelech so všetkým ľudom vystúpil na vrch Calmón. Vtom vzal sekeru, nasekal haluziny, zdvihol ju a naložil si ju na plece. Tým, čo boli s ním, povedal: „Čo ste videli, že som urobil, rýchlo urobte aj vy.“ 49 Všetok jeho ľud nasekal haluziny a nasledoval Abimelecha. Haluzinu nakládli na úkryt a podpálili ju nad tými, čo boli v ňom. Zomreli všetci obyvatelia síchemskej bašty, asi tisíc mužov a žien.9,49 Sdc 9,15.20

Smrť Abimelecha

50 Potom odišiel Abimelech k Tébecu, obľahol ho a dobyl.
51 Uprostred mesta bola pevná bašta. Do nej utiekli všetci muži i ženy i všetci občania mesta, zamkli za sebou a vystúpili na strechu veže. 52 Abimelech prišiel až k bašte a zaútočil na ňu. Priblížil sa ku vchodu bašty s úmyslom podpáliť ju. 53 Akási žena zhodila mlynský kameň na hlavu Abimelecha a prerazila mu lebku.9,53 2Sam 11,21 54 Rýchlo zavolal svojho zbrojnoša a rozkázal mu: „Vytas svoj meč, aby nepovedali o mne: ‚Zabila ho žena.‘“ Zbrojnoš ho teda prebodol a on zomrel.9,54 1Sam 31,4n 55 Keď Izraeliti videli, že Abimelech zomrel, všetci sa vrátili domov. 56 Tak odplatil Boh Abimelechovi za zločin, ktorého sa dopustil voči otcovi, keď pobil svojich sedemdesiat bratov.9,56 Sdc 1,7; 9,5.24; Ž 94,23; Jer 50,29; Mt 7,2 57 Aj síchemským mužom odplatil Boh za ich zločiny. Takto sa splnila kliatba Jerubbaalovho syna Jotáma.9,57 Sdc 9,20.45