Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Obraz z manželského života

1 Či neviete, bratia — veď hovorím tým, ktorí poznajú Zákon —, že zákon panuje nad človekom, kým žije?7,1 Rim 6,7
2 Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi7,2 Dosl. žena je oslobodená od zákona muža..7,2 1Kor 7,39 3 A tak teda ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. 4 Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste Zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu.7,4 Rim 6,4; Ga 2,19n; 2Kor 5,15 5 Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané Zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie.7,5 Rim 6,21; 8,13 6 Ale teraz sme boli oslobodení od Zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom Ducha, a nie starým spôsobom litery.7,6 Rim 8,2-4; 2Kor 3,6

Hriech v človeku

7 Čo teda povieme? Je Zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal; poznal som ho len pomocou Zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby Zákon nebol povedal: Nepožiadaš! 7,7 Gn 2,16n; 3,6; Dt 5,21
8 Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez Zákona je hriech mŕtvy.7,8 Rim 4,15; 5,13; 1Kor 15,56 9 Ja som kedysi žil bez Zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. 10 Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť.7,10 Lv 18,5 11 Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil.7,11 Gn 3,13 12 A tak Zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré.7,12 1Tim 1,8 13 Stalo sa mi to dobré azda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby sa hriech skrze prikázanie stal nadmieru hriešnym. 14 Vieme totiž, že Zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. 15 Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím.7,15 Ga 5,17 16 Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že Zákon je dobrý. 17 Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie.7,18 Gn 8,21; Flp 2,13 19 Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. 20 Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo.7,21 Jób 14,4 22 Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom,7,22 2Kor 4,16; Ef 3,16; 1Pt 3,4 23 ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch.7,23 Ga 5,17; Jk 4,1 24 Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.7,25 1Kor 15,57