Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Mŕtvi pre hriech, živí v Kristovi

1 Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?6,1 Rim 3,5-8.31; 6,15
2 Určite nie! Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť?6,2 Rim 6,6; 7,4; Kol 3,3; 1Pt 4,1 3 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť?6,3 Ga 3,27; 1Pt 3,21 4 Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života.6,4 2Kor 5,14-15.17; Ga 6,15; Kol 2,12; 3,1-5.10 5 Ak sme s ním zjednotení6,5 Gr. symfytoi = spoluzrastení. podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení.6,5 2Kor 4,10; Flp 3,10-11 6 Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu.6,6 Ga 2,20; 5,24 7 Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu6,7 Alt. je ospravedlnený od hriechu..6,7 Rim 8,1; 1Pt 4,1 8 Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť.6,8 2Tim 2,11 9 Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje.6,9 Zj 1,18 10 Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu6,10 Alt. Lebo čo zomrelo, zomrelo hriechu raz navždy, čo však žije, žije Bohu..6,10 Heb 9,27; 1Pt 3,18 11 Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi6,11 Var. + našom Pánovi..6,11 2Kor 5,15; Ga 2,19; 1Pt 2,24 12 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti6,12 Gn 4,7; Ž 119,133 13 ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili, a svoje údy odovzdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti.6,13 Rim 6,19; 12,1; Ef 2,5n 14 Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod Zákonom, ale pod milosťou.6,14 Rim 5,2; Ga 5,16.18; 1Jn 3,6

Otroci spravodlivosti

15 Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod Zákonom, ale pod milosťou? Určite nie!6,15 Rim 6,1n
16 Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate — buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti?6,16 Jn 8,34; 2Pt 2,19 17 Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení6,17 Alt. odovzdaní..6,17 Rim 1,8 18 Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti.6,18 Jn 8,32; Ga 5,1; 1Pt 2,24 19 Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste odovzdali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz odovzdajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvätenie.6,19 Rim 6,13 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti.6,20 Jn 8,34; Rim 6,16n 21 Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte. Lebo ich koncom je smrť.6,21 Ez 16,63; Rim 6,23; 7,5; 8,6.13; 1Kor 15,56; Ga 6,7-8 22 Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvätenie a nakoniec večný život.6,22 Jn 5,24; 1Pt 1,9; 1Jn 3,14 23 Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.6,23 Rim 5,12.15.21
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk