10. kapitola

1 Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení.10,1 Rim 9,1-3; 1Kor 9,20-22 2 Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania.10,2 Sk 22,3 3 Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti.10,3 Rim 1,17; 9,30-32; Ga 3,10n; 5,4 4 Veď cieľom Zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.10,4 Jn 1,17; Sk 13,38n; Ga 3,24n; Heb 8,13

Spása pre všetkých

5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo Zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť.10,5 Lv 18,5; Ga 3,12
6 No spravodlivosť z viery hovorí takto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba? — aby priviedol Krista dolu —,10,6 Jn 3,1310,6-8 Dt 30,12-14 7 ani nehovor: Kto zostúpi do priepasti? — aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych.10,7 Múd 16,13; 1Kor 15,4; Ef 4,9; Heb 13,20 8 Čo teda hovorí? Blízko teba je Slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame.10,8 Rim 1,16-17; 1Pt 1,25 9 Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.10,9 Mt 10,32; 1Kor 12,3; 1Tim 6,12 10 Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu.10,10 2Kor 4,13 11 Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.10,11 Iz 28,16; Rim 9,33 12 Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú.10,12 Sk 10,34n; 15,9; Rim 3,22.30; 1Kor 12,13; Ga 3,28; Kol 3,11 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.10,13 Joel 3,5; Sk 2,21 14 Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci.10,15 Iz 52,7; Nah 2,1 16 Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu?10,16 Iz 53,1; Jn 12,38 17 Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.10,17 Jn 17,20 18 Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slová.10,18 Ž 19,5 19 Pýtam sa teda: Azda to Izrael nepochopil? Už Mojžiš hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu.10,19 Dt 32,21; Rim 11,11 20 Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali.10,20 Iz 65,1n 21 No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.10,21 Iz 65,2