Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Božie vyvolenie Izraela

1 Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svätom,
2 že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. 3 Želal by som si totiž byť sám prekliaty a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela.9,3 Ex 32,32; Ga 1,8 4 Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný Zákon aj bohoslužba, aj prisľúbenia.9,4 Ex 4,22; Dt 7,6; 14,2; Sir 44,12.18; 2Mak 6,23; Rim 3,2 5 Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen9,5 Alt. ktorý je Boh nad všetkými, požehnaný na veky. Amen..9,5 Ž 41,14; Mt 1,1; Rim 1,25; Heb 1,2 6 To však neznamená, že Božie slovo stratilo účinnosť. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael.9,6 Nm 23,19; Rim 2,28n; 3,3n 7 Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma, ale: Podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo.9,7 Gn 21,12; Mt 3,9; Jn 8,39; Heb 11,18 8 To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia.9,8 Rim 8,14; Ga 3,7.26-29; 4,23 9 Lebo toto je slovo prisľúbenia: O tomto čase prídem a Sára bude mať syna.9,9 Gn 17,21; 18,10.14 10 Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka.9,10-12 Gn 25,21-23; Rim 11,6 11 Veď keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé — aby zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, 12 ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, kto povoláva —, bolo jej povedané: Starší bude slúžiť mladšiemu, 9,12 Alt. väčší bude slúžiť menšiemu. 13 ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ezáva som nenávidel.9,13 Mal 1,2n 14 Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie.9,14 Jób 8,3; Rim 3,5 15 Lebo Mojžišovi hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam.9,15 Ex 33,19 16 A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva.9,16 1Kor 3,7; Ef 2,8; Flp 2,13; 3,12 17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi.9,17 Ex 9,16 18 A tak sa teda zmilúva, nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce.9,18 Ex 3,16n; 4,21; Joz 11,20; 1Pt 2,8

Boží hnev a milosrdenstvo

19 Povieš mi azda: „Tak prečo ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli?“9,19 Múd 12,12
20 Ó, človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Vari povie výtvor tvorcovi: „Prečo si ma takto urobil?“9,20 Iz 45,9 21 Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na všedný?9,21 Jer 18,6-8; Múd 15,7; 2Tim 2,20 22 A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu,9,22 2Mak 6,14-15 23 aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu —9,23 Rim 2,4; Ef 1,6-8 24 na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov.9,24 Rim 10,12; Kol 1,27; 3,11 25 Tak hovorí aj u Ozeáša: Svojím ľudom budem volať tých, čo neboli mojím ľudom, a ako milovanú tú, čo nebola milovaná.9,25 Oz 2,25; 1Pt 2,10 26 A stane sa, že na mieste, kde sa im hovorilo: Vy nie ste môj ľud, tam sa budú volať synmi živého Boha.9,26 Oz 2,1 27 A Izaiáš volá nad Izraelom: Aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok.9,27-28 Iz 10,22n 28 Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. 29 Tak predpovedal aj Izaiáš: Keby nám Pán zástupov nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore.9,29 Iz 1,9 30 Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery;9,30 Rim 10,20 31 ale Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k Zákonu.9,31 Múd 2,11; Sir 27,8; Rim 10,2-4; 11,7 32 Prečo? Pretože nevychádzal z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň úrazu,9,32 Rim 3,28; Ga 2,16; Ef 2,8n 33 ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahanbený.9,33 Iz 8,14; 28,16; 1Pt 2,6-8