Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Volanie múdrosti

1 Vari múdrosť nevolá a rozum nevydáva svoj hlas?8,1 Prís 1,20-33
2 Na vrchole výšin popri ceste a na rázcestí stojí, 3 pri bránach, čo vedú do mesta, vo vchodoch dverí hlasito volá: 4 „Na vás volám, muži, môj hlas znie ľuďom! 5 Vy, neskúsení, osvojte si rozvážnosť, a vy, hlúpi, naučte sa rozlišovať! 6 Počúvajte len, veď podstatné veci rozpoviem a moje pery sa otvoria tomu, čo je správne. 7 Áno, moje podnebie vypovie pravdu, ale neprávosť je ohavná mojim perám. 8 Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich klamstva ani podvodu. 9 Všetky sú pochopiteľné pre rozumného človeka a pravdivé pre tých, čo nadobudli poznanie. 10 Prijmite moje napomenutie radšej ako striebro a poznanie radšej ako rýdze zlato. 11 Lebo múdrosť je cennejšia než šperky, nevyrovnajú sa jej nijaké vytúžené veci.8,11 Prís 3,15

Predstavenie múdrosti

12 Ja, múdrosť, bývam s rozvážnosťou a našla som schopnosť rozlišovať.
13 Mať bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Neznášam pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú.8,13 Jób 28,28; Am 5,14n 14 Mám dobrú radu a úspech, ja som rozumnosť a mám silu.8,14 Jób 12,13; Koh 7,19 15 S mojou pomocou králi kraľujú a kniežatá vydávajú správne ustanovenia. 16 S mojou pomocou vládnu vladári, vznešení a všetci spravodliví sudcovia. 17 Milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma.8,17 1Sam 2,30; Mt 7,7n; Jn 14,21 18 Pri mne nájdu bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť.8,18 Prís 3,16 19 Moje plody sú lepšie než zlato, než rýdze zlato, a moja úroda je lepšia než číre striebro. 20 Chodím po ceste spravodlivosti, po chodníkoch práva, 21 aby som zadovážila majetok tým, čo ma milujú, a naplnila ich pokladnice.

Pôvod múdrosti

22 Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela, pred svojimi dávnymi skutkami.8,22 Prís 3,19; Jn 1,1-3
23 Od večnosti som ustanovená, od začiatku, prv ako povstala zem. 24 Ešte neboli priepastné hlbiny, zrodila som sa, keď ešte neboli pramene bohaté na vodu. 25 Predtým, ako boli umiestnené vrchy, prv ako kopce som sa zrodila, 26 kým neutvoril zem, priestranstvá a prvotný prach sveta8,26 V starovekej predstave sú to počiatočné prvky, z ktorých pri stvorení povstal svet. . 27 Keď upevňoval nebesia, bola som tam, keď vymedzoval obzor nad hlbinami,8,27-28 Jób 26,9 28 keď umiestňoval hore oblaky, keď mohutneli pramene hlbín, 29 keď moru vymedzoval jeho hranice, aby sa vody neprelievali cez brehy, keď vyznačoval základy zeme,8,29 Jób 38,8-10; Ž 104,9 30 vtedy som stála verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas, 31 hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi.

Pozvanie múdrosti

32 Počúvajte ma teda, synovia! Blahoslavení sú, čo kráčajú po mojich cestách.
33 Počujte napomenutie, aby ste zmúdreli, nezanedbávajte ho! 34 Blahoslavený človek, čo ma počúva, keď bdie deň čo deň pri mojich dverách a stráži pri verajach mojich brán! 35 Veď kto ma nájde, nájde život a získa priazeň Hospodina. 36 Kto však proti mne hreší, škodí sebe, všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk