29. kapitola

1 Človek, čo si aj po viacerých napomenutiach zatvrdí šiju, zrazu sa zlomí a nebude nápravy. 2 Keď pribúda spravodlivých, národ sa raduje, no keď bezbožný vládne, ľud vzdychá.29,2 Prís 11,10 3 Kto miluje múdrosť, poteší svojho otca, ale ten, čo chodí za prostitútkami, premrhá majetok.29,3 Prís 6,26; 10,1; Lk 15,30 4 Kráľ právom upevní krajinu, no spustoší ju ten, kto ju daňami vydiera. 5 Človek, čo lichotí svojmu blížnemu, napína sieť pod jeho nohy. 6 V hriechu zlého človeka je pasca, spravodlivý však plesá a raduje sa. 7 Spravodlivý pozná právo bedárov, no bezbožník nemá pre také poznanie pochopenie. 8 Posmešníci poburujú mesto, kým múdri odvracajú hnev. 9 Keď sa múdry muž súdi s bláznom, ten zúri alebo sa bez prestania smeje. 10 Krvilační nenávidia bezúhonného, kým statoční sa mu usilujú zachrániť život. 11 Hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utíši. 12 Ak vládca počúva lživé slová, všetci jeho sluhovia budú bezbožní. 13 Bedár a utláčateľ majú jedno spoločné: to, že do očí oboch vnáša svetlo Hospodin.29,13 Jób 33,30; Ž 13,4; Prís 22,2 14 Ak kráľ spravodlivo súdi bedárov, jeho trón sa upevní naveky. 15 Palica a pokarhanie dáva múdrosť, no samopašné dieťa robí hanbu svojej matke.29,15 Prís 22,15 16 Kde pribudnú bezbožníci, previnenia sa rozmnožia a spravodliví uvidia ich pád.29,16 Ž 37,36 17 Starostlivo vychovávaj syna; on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši. 18 Bez zjavenia sa ľud stáva bezuzdným, no kto zákon zachováva, je blažený.29,18 Ž 1,1 19 Otroka nemožno vychovávať slovami, hoci rozumie, nereaguje. 20 Videl si muža, čo veľa narozpráva? Blázon má viac nádeje než on.29,20 Prís 26,12; Koh 5,1n; Jk 1,19 21 Kto rozmaznáva svojho sluhu od jeho mladosti, napokon bude mať príživníka. 22 Hnevlivý človek vyvoláva hádky, prchký chlap kopí previnenia.29,22 Prís 15,18 23 Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.29,23 Mt 23,12; 1Pt 5,5 24 Kto sa spolčuje so zlodejom, samého seba nenávidí; počuje kliatbu, a predsa to neoznámi.29,24 Lv 5,1 25 Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu, ale kto dôveruje Hospodinovi, bude v bezpečí.29,25 Mt 10,28 26 Mnohí sa usilujú nakloniť si vladára, ale iba Hospodin udeľuje právo človeku. 27 Spravodlivým sa protiví podlý človek a bezbožníkovi sa protiví ten, čo ide priamou cestou.