Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

1 Bezbožník uteká, hoci ho nik neprenasleduje, spravodlivý sa však cíti bezpečný ako mladý lev.28,1 Lv 26,36; Iz 57,21 2 Pri vzbure v krajine je mnoho vodcov, no len rozumný a osvedčený muž udrží poriadok. 3 Chudobný muž, čo utláča núdznych, je sťa ubíjajúci dážď, po ktorom niet chleba. 4 Tí, čo opúšťajú zákon, chvália bezbožníkov, tí, čo zákon dodržiavajú, im odporujú. 5 Zlí ľudia nerozumejú právu, no tí, čo hľadajú Hospodina, všetko chápu. 6 Lepší je chudobný kráčajúci bezúhonne, než boháč, ktorého cesty sú zvrátené.28,6 Prís 19,1 7 Kto zachováva zákon, je rozumný syn, kto sa spolčuje s pažravcami, robí hanbu svojmu otcovi. 8 Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, zhromažďujeho pre toho, čo sa zmilúva nad núdznymi.28,8 Ex 22,25; Lv 25,36; Prís 13,22 9 Ak si niekto zapcháva uši, aby nepočul zákon, jeho modlitba je ohavnosťou.28,9 Prís 15,8 10 Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám padne do jamy a bezúhonní nadobudnú dobré dedičstvo.28,10 Prís 26,27 11 Boháč sa zdá sám sebe múdry, ale bedár, čo má rozum, ho prehliadne. 12 Keď spravodliví jasajú, je to veľká sláva, keď však bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú.28,12 Prís 28,28 13 Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo.28,13 Ž 32,3-5; 1Jn 1,8n 14 Blahoslavený človek, čo si ustavične zachováva bázeň, ale kto si zatvrdzuje srdce, dostane sa do nešťastia. 15 Ako revúci lev a túlavý medveď je svojvoľný panovník nad biednym ľudom. 16 Vladár, čo stratil súdnosť, spôsobuje mnoho útlaku, no ten, čo nenávidí neoprávnený zisk, bude dlho žiť. 17 Človek poškvrnený ľudskou krvou bude až do smrti unikať. Nech ho nik nepodporí!28,17 Gn 4,14 18 Kto kráča bezúhonne, bude zachránený, no ten, čo chodí po zvrátených cestách, zrazu padne.28,18 Prís 10,9 19 Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom, kto sa zháňa za daromnicami, zasýti sa chudobou.28,19 Prís 12,11 20 Spoľahlivý človek bude zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest.28,20 Prís 13,11 21 Nie je dobré nadržiavať ľuďom, veď za kus chleba sa previní nejeden človek.28,21 Dt 1,17; Prís 24,23 22 Závistlivec sa naháňa za majetkom, no netuší, že doľahne na neho bieda.28,22 1Tim 6,9 23 Kto napomína človeka, neskôr nájde u neho viac priazne ako ten, čo sa mu líška jazykom. 24 Kto zdiera svojho otca i matku a hovorí, že to nie je previnenie, je spoločníkom ničiteľa.28,24 Mt 15,5 25 Chamtivec vyvoláva hádky, ale kto dúfa v Hospodina, bude sa vzmáhať. 26 Kto sa spolieha na seba, je hlupák, kto však kráča podľa múdrosti, bude zachránený. 27 Kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatok, no toho, čo si zakrýva pred ním oči, postihne veľa kliatob.28,27 Prís 22,9 28 Keď bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú, keď hynú, pribúdajú spravodliví.28,28 Prís 28,12
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk