Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.15,1 1Sam 25,33 2 Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti. 3 Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj dobrých.15,3 Heb 4,13 4 Ušľachtilá reč je stromom života, falošná však zraňuje ducha. 5 Blázon pohŕda otcovou výchovou, kto však prijíma pokarhanie, koná rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. 7 Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce hlupákov. 8 Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči.15,8 Prís 21,27; 28,9; Iz 1,11; Lk 18,9-14 9 Hospodinovi sa protiví cesta bezbožníka, miluje však toho, kto kráča za spravodlivosťou. 10 Prísny trest zastihne toho, čo sa spúšťa z cesty, ten, čo neznáša napomínanie, zomrie. 11 Podsvetie15,11 Hebr. šeól. aj ríša smrti15,11 Hebr. abaddon. sú pred Hospodinom odhalené, o čo viac potom srdcia ľudí!?15,11 Jób 26,6 12 Posmešník nemá rád toho, kto mu niečo vyčíta, za múdrymi však nepôjde.15,12 Prís 9,8 13 Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha.15,13 Prís 17,22 14 Srdce rozumného vyhľadáva poznanie, ústa bláznov sa však vyžívajú v hlúposti. 15 Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce má neprestajné hody. 16 Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom, než veľký poklad a preň nepokoj.15,16 Ž 37,16; Prís 16,8 17 Lepší je pokrm zo zeleniny tam, kde je láska, ako vykŕmený vôl tam, kde je nenávisť.15,17 Prís 17,1 18 Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje.15,18 Prís 29,22 19 Cesta lenivca je sťaby zahataná tŕním, no chodník statočných je upravený.15,19 Prís 24,30-31 20 Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou.15,20 Prís 10,1 21 Bláznovstvo je pre nerozumného radosťou, rozumný však kráča priamo. 22 Nazmar vyjdú zámery bez rady, no vydaria sa vďaka mnohým radcom.15,22 Prís 11,14 23 Radosťou pre človeka je dávať odpovede. Aké dobré je slovo v pravý čas! 24 Životná púť vedie rozumného človeka hore, aby sa vyhol podsvetiu, čo je dole. 25 Hospodin zbúra dom pyšných, no upevní medzu vdovy.15,25 Prís 14,11 26 Podlé zámery sú pre Hospodina ohavnosťou, kým príjemné slová sú pre neho čisté.15,26 Prís 6,18 27 Kto baží po nečestnom zisku, trápi svoju rodinu, ten však, čo nenávidí úplatky, bude žiť.15,27 Ž 15,5 28 Srdce spravodlivého zvažuje, čo povedať, ústa bezbožníkov však chrlia zlobu. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožníkov, no modlitbu spravodlivých vypočuje.15,29 Ž 10,17; Prís 15,8 30 Žiarivý pohľad rozveselí srdce, dobrá správa dodá silu. 31 Ucho, čo počúva blahodarné napomenutie, bude prebývať v kruhu múdrych. 32 Kto odmieta výchovu, sám sebou pohŕda, lež kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. 33 Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.15,33 Prís 18,12
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk