Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

1 Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti. 3 Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj dobrých. 4 Ušľachtilá reč je stromom života, falošná však zraňuje ducha. 5 Blázon pohŕda otcovou výchovou, kto však prijíma pokarhanie, koná rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. 7 Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce hlupákov. 8 Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči. 9 Hospodinovi sa protiví cesta bezbožníka, miluje však toho, kto kráča za spravodlivosťou. 10 Prísny trest zastihne toho, čo sa spúšťa z cesty, ten, čo neznáša napomínanie, zomrie. 11 Podsvetie aj ríša smrti sú pred Hospodinom odhalené, o čo viac potom srdcia ľudí!? 12 Posmešník nemá rád toho, kto mu niečo vyčíta, za múdrymi však nepôjde. 13 Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha. 14 Srdce rozumného vyhľadáva poznanie, ústa bláznov sa však vyžívajú v hlúposti. 15 Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce má neprestajné hody. 16 Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom, než veľký poklad a preň nepokoj. 17 Lepší je pokrm zo zeleniny tam, kde je láska, ako vykŕmený vôl tam, kde je nenávisť. 18 Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje. 19 Cesta lenivca je sťaby zahataná tŕním, no chodník statočných je upravený. 20 Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohŕda matkou. 21 Bláznovstvo je pre nerozumného radosťou, rozumný však kráča priamo. 22 Nazmar vyjdú zámery bez rady, no vydaria sa vďaka mnohým radcom. 23 Radosťou pre človeka je dávať odpovede. Aké dobré je slovo v pravý čas! 24 Životná púť vedie rozumného človeka hore, aby sa vyhol podsvetiu, čo je dole. 25 Hospodin zbúra dom pyšných, no upevní medzu vdovy. 26 Podlé zámery sú pre Hospodina ohavnosťou, kým príjemné slová sú pre neho čisté. 27 Kto baží po nečestnom zisku, trápi svoju rodinu, ten však, čo nenávidí úplatky, bude žiť. 28 Srdce spravodlivého zvažuje, čo povedať, ústa bezbožníkov však chrlia zlobu. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožníkov, no modlitbu spravodlivých vypočuje. 30 Žiarivý pohľad rozveselí srdce, dobrá správa dodá silu. 31 Ucho, čo počúva blahodarné napomenutie, bude prebývať v kruhu múdrych. 32 Kto odmieta výchovu, sám sebou pohŕda, lež kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. 33 Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.